23112562

ปรับปรุงล่าสุด10:42:00 AM

เอกสารประกอบการประชุม FA วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 

--> กำหนดการเตรียมรับการเยี่ยมสำรวจ

--> Slide FA 19-11-2562


 คู่มือ HRMS on Cloud & NRLS 

--> บัญชีความเสี่ยง HRMS on Cloud Update 1 ต.ค. 62แบบฟอร์ม Risk Register ใหม่!!  
ตัวอย่าง Risk Register ใหม่!!  
ตัวอย่างเกณฑ์ในการประเมินผลกระทบและโอกาส
หัวข้อ Risk Title for Risk Register
SIMPLE : Patient Safety GoalsSIMPLE : Personnel Safety Goals


--------------------------------------------------

แบบฟอร์มแผนการพัฒนาโรงพยาบาลตามข้อเสนอแนะหลังการ Re Acc 4  

       

--------------------------------------------------

Risk Register กับ SIMPLE และ NRLS

          เอกสารประกอบการประชุม มหกรรมคุณภาพ ปี 2561 


Risk Management Guidance for Implementation of  HA Standards (4 th Edition)

          

--------------------------------------------------

RM Near Miss    โดย น.ท.หญิงภัคภร โลจนะวงศกร จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

           


 
2P Safety 

--> คู่มือระบบบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

--> 2P Safety(Strategic Directions of 2P Safety of Thailand)


 

เอกสารประกอบการประชุม Facilitator 21 มี.ค. 2561 

--> สไลด์ RCA

--> แบบฟอร์ม RCAเอกสารประกอบการประชุม Facilitator 15 ก.พ. 2561 

--> สรุปการประชุมมาตรฐาน HA ฉบับ 4

--> สรุปประเด็นจากการเยี่ยมสำรวจ 25-26 มค 61 

--> Risk Management System By Piyawanเอกสารประกอบการประชุม Facilitator 17 ส.ค. 2560 

--> FA 17 ส.ค. 2560เอกสารประกอบการประชุม มหกรรมคุณภาพ 

--> Smart Hospital 4.0 โดย นพ.ธานินทร์ สีวราภรณ์สกุล

--> สรุปฐานระบบยาเอกสารประกอบการประชุม National Forum ครั้งที่ 18 

--> พลังแห่งปัญญาและเชาว์ปัญญา

--> New issues in new HA Standards

--> Patient safety:NI Impact in Thailand

--> The Power of Patient care review

--> Coaching RCA

--> Safety Culture จากแนวคิดสู่การปฏิบัติและพัฒนาความตระหนักรู้

--> Tracer ในฐานะเครื่องมือครอบจักรวาล

--> Implementing Patient safety Campaign Through hand hygiene  

--> The Year In Infection control 

--> MDRO:from policy to practiceLean 2560 

--> เอกสารประกอบการบรรยาย Lean
--> Lean Application in Healthcare
--> วิธีการเขียน Lean
--> แบบฟอร์ม Lean


รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 

--> แบบฟอร์ม TPSA_60

--> ผลการพิจารณารางวัลภาครัฐแห่งชาติ 2557

--> ศูนย์ทันตกรรมครบวงจร one stop service

--> นวัตกรรมจุกยางจุกยึดสายให้อาหารทางหน้าท้อง

--> ทีมวางแผนจําหน่ายและดูแลต่อเนื่องโรงพยาบาลอู่ทอง

--> การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยแบบประคองและการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

--> VDO เตรียมความพร้อมหน่วยงานเพื่อสมัครรางวัล PMQA

Lean 

--> เจาะเลือดฉับไว ทันใจผู้รับบริการายงานผลเร็ว <--
--> จ้างงานไว-ได้เงินเดือนเร็ว(ระบบ E-Recruitment) <--
--> น้ำหมักชีวภาพรักษาสิ่งแวดล้อม <--
--> บอกผล LAB ถึงบ้าน ลดขั้นตอนบริการ คงความปลอดภัย <--
--> ลดความแออัดและการรอคอยใน OPD ด้วยแนวคิด Lean <--
--> นัดผ่าตัดฉับไว ด้วยใจ ด้วยลีน <--
--> ยืมเวชระเบียนแบบใหม่ไวกว่าเดิม <--
--> ก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านการลงทะเบียนผู้ป่วยด้วย LEAN <--
--> ผิดยาก ประหยัด ง่าย ใช้Standard conc. <--
--> โครงการ Lean Sterile Store Room B <--
--> ใบสั่งไม่เสียสตางค์ <--
--> การพัฒนากระบวนการรับรองสิทธิและจัดเก็บเอกสารเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ <--
--> การพัฒนากระบวนการจัดและการบริการอาหารผู้ป่วย <--
--> กินยาปลอดภัย ด้วยระบบแจ้งเตือนยาซ้ำซ้อน <--National Forum ครั้งที่ 17

--> คิดให้ไกล ไปให้ถึง <-- โดย ภก.ปรมินทร์ วีระอนันตวัฒน์ / อ.อำพัน วิมลวัฒนา / อ.นลกฤช ศีรเมือง
--> หาความเสี่ยงให้ได้ก่อนโดยใช้ Trigger Tool <-- โดย วิสุทธิ์ อนันต์สกุลวัฒน์
--> การทบทวนที่สัมผัสได้ <-- โดย พญ.กันตินันท์ มหาสุวีระชัย / อ.นลกฤช ศีรเมือง / น.ท.หญิง ปณิชา สิริกรรณะ
--> SHA Criteria จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ <-- โดย อ.ดวงสมร บุญผดุง
--> Common Sense in Healthcare Business <-- โดย วาทิต ตมะวิโมกษ์
--> คุณภาพทุกนาทีในหน้าที่พยาบาล <-- โดย อ.เดือนดี มหายศนันท์
--> โครงการนิเทศทางคลินิก <-- โดย อ.พุทธชาติ สมณา
--> Siriraj Concurrent Trigger Tool <-- โดย ศ.พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร
--> งานบันดาลใจ <-- โดย อ.โกมาศ จึงเสถียรทรัพย์ 
--> Enjoy Quality Every moment in Global <-- โดย อ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี
--> แนวคิด Situation awareness & Decision making <--
--> KM เพื่อคุณภาพ สร้างสรรค์ <--