05062566

ปรับปรุงล่าสุด09:20:00 AM

หมวดหมู่รอง

กรอง
ชื่อ ฮิต
การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่มารับการผ่าตัดทาหลอดเลือดล้างไตโดยการผ่าตัดเชื่อม เส้นเลือดดาและเส้นเลือดแดงโดยใช้เส้นเลือดเทียมเป็นตัวเชื่อม (Arteriovenous graft : AVG) ในระยะ เตรียมก่อนผ่าตัดและระยะตรวจติดตามผลหลังผ่าตัด 245
พฤติกรรมของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในการจัดการตนเองในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 251
ผลของโปรแกรมปรับวิถีชีวิตพฤติกรรมบริโภคอาหารเพื่อการควบคุมระดับน้ำตาล ของผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 370
การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 580
การพัฒนากระบวนการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 543
การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยเบาหวานในหน่วยบริการปฐมภูมิ ภายใต้บริบทพื้นที่อำเภอทุรกันดาร อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 2115
การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกขาหักแบบละเอียดไม่มีแผลเปิด และมีความดัน ในช่องกล้ามเนื้อสูง: กรณีศึกษา 12496
เชื้อ Escherichia coli และ Klebsiella pneumoniae สายพันธุ์ที่สร้างเอนไซม์ ESBLs ที่แยกได้จากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยใน โรงพยาบาลราชบุรีตั้งแต่ ปี 2552-2556 3441
ประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษา ต่อการประยุกต์ใช้สร้างเสริมทักษะชีวิต เพื่อการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลเมือง จังหวัดปทุมธานี 2165
ประสิทธิผลของโปรแกรมลดน้ำหนักต่อน้ำหนักตัว และพฤติกรรมสุขภาพของเด็กนักเรียนประถมศึกษาที่มีภาวะน้ำหนักเกิน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 2066
ผลของการดึงกระดูกสันหลังระดับคอเพื่อลดอาการปวด และเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ในผู้ป่วยข้อไหล่ติด 2190
ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานจัดระบบควบคุมภายในเครือข่ายสาธารณสุข อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2340
การรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันด้วยการท 2155
การติดเชื้อทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลอ่างทอง 2860
การศึกษาเปรียบเทียบการวัดความดันลูกตาโดยเครื่องวัดความดันลูกตา แบบเป่าลมไม่สัมผัสกระจกตากับเครื่องวัดความดันลูกตาชนิดโกลด์แมนน์ ในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 3039
การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงร่วมกับผ่าตัดต้อหินที่มีภาวะโรคร่วมเบาหวานและความดันโลหิตสูง: กรณีศึกษา 8779
การตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิดด้วยเครื่องตรวจวัดเสียงสะท้อนจากหูชั้นใน ในโรงพยาบาลอ่างทอง 3004
การศึกษาผลการให้คำแนะนำในเรื่องการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดต้อกระจกของพยาบาลห้องตรวจตาแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลปทุมธานี 2076
อัตราการติดเชื้อเอชไอวีจากมารดาสู่ทารกในโรงพยาบาลพรานกระต่าย 1789
คุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคเบาหวาน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 3378