19042567

ปรับปรุงล่าสุด02:20:00 PM

กลุ่มงานสุขศึกษา

เป็นหน่วยงานที่มีกระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เผยแพร่ความรู้ ทางด้านสุขภาพทั้งเชิงรับและเชิงรุกในการดูแลสุขภาพอนามัยของบุคลากรในโรง พยาบาลและประชาชนในเขตรับผิดชอบอันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ของประชาชนในกลุ่มต่างๆให้สามารถดูแลตนเองได้ในระดับหนึ่งรวมทั้งเฝ้าระวัง พฤติกรรมสุขภาพที่เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุข