พฤ21012564

ปรับปรุงล่าสุด04:30:00 PM

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๗๐ แกรม จำนวน ๙,๕๐๐ รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 20 มกราคม 2564 8
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ (CBC) จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มกราคม 2564 8
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตชนิด ๔ ถุง ขนาด ๔๕๐ มิลลิลิตร แบบมีถุงพ่วงสำหรับเก็บตัวอย่างและมีอุปกรณ์ป้องกันเข็มทิ่มตำ จำนวน ๔,๘๐๐ ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มกราคม 2564 13
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มกราคม 2564 12
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มกราคม 2564 8
ราคากลาง จัดซื้อน้ำยาไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์สำหรับอบฆ่าเชื้อด้วยระบบอุณหภูมิต่ำ จำนวน ๓,๖๐๐ รอบ 20 มกราคม 2564 9
คุณลักษณะเฉพาะ น้ำยาไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์สำหรับอบฆ่าเชื้อด้วยระบบอุณหภูมิต่ำ จำนวน ๓,๖๐๐ รอบ 20 มกราคม 2564 7
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มกราคม 2564 5
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มกราคม 2564 47
คุณลักษณะเฉพาะ ชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ (CBC) 15 มกราคม 2564 19
ราคากลาง ชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ (CBC) จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ Test 15 มกราคม 2564 28
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวย์โปรตีนไอโซเลตชนิดผง จำนวน ๕๖๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มกราคม 2564 29
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วด้วยเครื่องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบเคลื่อนที่ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มกราคม 2564 27
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ แบบไม่มีแป้ง จำนวน ๗๘,๕๔๐ คู่ 15 มกราคม 2564 9
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ งาน) 14 มกราคม 2564 27