20102563

ปรับปรุงล่าสุด02:00:00 PM

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบการจัดการและรับส่งภาพทางการแพทย์ (PACS) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ตุลาคม 2563 18
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อข้อสะโพกเทียมชนิด BIPOLAR HEMIARTHROPLASTY จำนวน ๑๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 ตุลาคม 2563 59
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในปัสสาวะและตรวจนับจำแนกชนิดตะกอนปัสสาวะที่ใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะอัตโนมัติ จำนวน ๔๕,๐๐๐ Reportable ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 ตุลาคม 2563 50
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจ Blood Gas, Electrolytes, Glucose, Metabolites และ Co-oximetry ในเลือด (Whole blood Artery, venous, mixed venous and capillary) จำนวน ๖,๐๐๐ REPORT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล 30 กันยายน 2563 55
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ไม่น้อยกว่า ๓๒ ภาพต่อรอบ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) 30 กันยายน 2563 57
คุณลักษณะเฉพาะ ยา Meropenem ๑,๐๐๐ mg. for injection 29 กันยายน 2563 51
ราคากลาง ยา Meropenem ๑,๐๐๐ mg. for injection จำนวน ๒๘,๐๐๐ ขวด 29 กันยายน 2563 37
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 กันยายน 2563 46
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสกัดสารพันธุกรรม (DNA/RNA) และน้ำยาทดสอบการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (DNA/RNA) ในการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-๒ (COVID-๑๙) จำนวน ๑๒,๐๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 กันยายน 2563 57
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Enoxaparin ๐.๖ mg / ๐.๖ mL for injection จำนวน ๘,๐๐๐ หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 กันยายน 2563 59
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 22 กันยายน 2563 65
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อข้อสะโพกเทียมชนิด BIPOLAR HEMIARTHROPLASTY จำนวน ๑๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 กันยายน 2563 48
ราคากลาง จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซม หลังคาและฝ้าเพดานหอพักกรรณิการ์ จำนวน ๑ โครงการ 22 กันยายน 2563 36
ราคากลาง จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซม ท่อส่งน้ำบาดาลลงถังเก็บน้ำใต้ดินใต้หอถังสูง จำนวน ๑ โครงการ 22 กันยายน 2563 51
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสาร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 กันยายน 2563 56