28092564

ปรับปรุงล่าสุด12:00:00 AM

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Tamsulosin ๐.๔ mg prolonged release tablet จำนวน ๘,๐๐๐ x ๓๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 กันยายน 2564 32
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Iopamidol ๖๑.๒๔/๑๐๐ ml for injection จำนวน ๘,๐๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 กันยายน 2564 33
ราคากลาง ชุดน้ำยาสกัดสารพันธุกรรม (DNA/RNA) และน้ำยาทดสอบการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (DNA/RNA) ในการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-๒ (COVID-๑๙) จำนวน ๑๕,๓๐๐ Test 17 กันยายน 2564 37
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับผู้ป่วยใน ๖ ประเภทและอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ไข่ และผลิตภัณฑ์ ๑๖ รายการ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 กันยายน 2564 37
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เครื่องควบคุมอุณหภูมิกายผู้ป่วย ใช้กรณีต้องการปรับให้อุณหภูมิกายผู้ป่วยสูงขึ้น หรือต่ำลง จำนวน ๑ เครื่อง) 15 กันยายน 2564 32
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๘ เตียง จำนวน ๑ เครื่อง) 15 กันยายน 2564 39
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง จำนวน ๘ เครื่อง) 14 กันยายน 2564 34
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จ้างขนและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๑ งาน) 13 กันยายน 2564 49
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ซื้อชุดน้ำยาสกัดสารพันธุกรรม (DNA/RNA) และน้ำยาทดสอบการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (DNA/RNA) ในการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-๒ (COVID-๑๙) จำนวน ๑๕,๓๐๐ Test) 13 กันยายน 2564 35
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภาพเอกซเรย์ดิจิตอล (Data Storage) สำหรับระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ (PACS) ขนาดรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ TB จำนวน ๑ ชุด) 13 กันยายน 2564 30
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อและ PAP smear จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 กันยายน 2564 48
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับผู้ป่วยใน ๖ ประเภทและอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ไข่ และผลิตภัณฑ์ ๑๖ รายการ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 กันยายน 2564 80
ราคากลาง งานจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ รายการ 03 กันยายน 2564 54
ราคากลาง งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ห้องน้ำเจ้าหน้าที่ หอผู้ป่วยผ่าตัด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๔ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ โครงการ 02 กันยายน 2564 61
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบริหารระบบการจัดการผ้าแบบครบวงจรเพื่อใช้บริการในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 สิงหาคม 2564 63