23112562

ปรับปรุงล่าสุด10:42:00 AM

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ กิโลกรัม (ครั้งที่ ๒) 22 พฤศจิกายน 2562 7
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (จ้างปรับปรุงตู้สาขาระบบโทรศัพท์ จำนวน ๑ งาน) 20 พฤศจิกายน 2562 63
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (จ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องผ่าตัด ชั้นที่ ๔ ห้องผ่าตัด ๔,๕ และ ๑๐ จำนวน ๑ โครงการ) 20 พฤศจิกายน 2562 60
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2562 20 พฤศจิกายน 2562 69
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อข้อสะโพกเทียมชนิด Bipolar Hemiarthroplasty จำนวน ๑๐๐ ชิ้น 20 พฤศจิกายน 2562 51
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องผ่าตัด ๑๑ (Positive Clean room) จำนวน ๑ งาน 20 พฤศจิกายน 2562 55
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Sodium Valproate ๕๐๐ mg sustained-release tablet จำนวน ๑๐,๐๐๐x๓๐ เม็ด 18 พฤศจิกายน 2562 51
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๓ รายการ 18 พฤศจิกายน 2562 48
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อผ้าก็อส จำนวน ๘ รายการ 18 พฤศจิกายน 2562 43
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ซื้อยา Cefoperazone ๕๐๐ mg and Sulbactam ๕๐๐ mg for injection จำนวน ๓๕,๔๐๐ ขวด) 15 พฤศจิกายน 2562 68
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ซื้อยา Tamsulosin ๐.๔ mg prolonged release tablet จำนวน ๔,๓๐๐x๓๐ เม็ด) 15 พฤศจิกายน 2562 59
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร 14 พฤศจิกายน 2562 43
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (หน่วยความจำหลักสำหรับแม่ข่าย Nutanix (NX-๑๔๖๕-G๔) จำนวน ๑๖ ชิ้น 14 พฤศจิกายน 2562 60
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ 14 พฤศจิกายน 2562 55
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ) 13 พฤศจิกายน 2562 59