08082565

ปรับปรุงล่าสุด12:00:00 AM

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและเอว ประเภทแท่งโลหะ (Rod) ขนาด ๖.๐ มิลลิเมตร (Pedicle Screw Rod ๖.๐ mm System จำนวน ๓๐๐ ชุด) 07 มิถุนายน 2565 120
ราคากลาง จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซม กระเบื้องหลังคา อาคารพัสดุ-คลังยา กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ งาน 01 มิถุนายน 2565 102
ราคากลาง จ้างปรับปรุงบ้านพัก แพทย์สุชาติ สายกลางดี (เดิม) โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ งาน 01 มิถุนายน 2565 142
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤษภาคม 2565 121
ราคากลาง จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมทาสี ภายนอก - ภายใน อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ โครงการ 27 พฤษภาคม 2565 110
ราคากลาง จ้างซ่อมแซมอาคารศรีสุริโยไท จำนวน ๑ โครงการ 27 พฤษภาคม 2565 147
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อและ PAP smear จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พฤษภาคม 2565 103
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๙๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พฤษภาคม 2565 98
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พฤษภาคม 2565 127
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสาร จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พฤษภาคม 2565 121
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราซื้อข้อเข่าเทียมแบบอนุรักษ์เอ็นไขว้หลัง Fixed bearing knee (Cruciated Retaining,CR) จำนวน ๑๒๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พฤษภาคม 2565 88
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)) ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ 25 พฤษภาคม 2565 774
คุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อและ PAP smear 25 พฤษภาคม 2565 146
ราคากลาง จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อและ PAP smear จำนวน ๑ งาน 25 พฤษภาคม 2565 91
ราคากลาง จ้างปรับปรุง ทาสี ตีเส้นเครื่องหมายจราจรและติดตั้งคันกั้นรถยนต์ ภายในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ งาน 25 พฤษภาคม 2565 93