17042564

ปรับปรุงล่าสุด09:49:00 AM

กลุ่มการพยาบาล

 โรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรม บริการเป็นเลิศระดับประเทศ เป็นองค์กรอยู่ดีมีสุขและเป็นที่ยอมรับของประชาชน คุณภาพการพยาบาลเป็นเลิศ    บุคลากรมีความสุข  เป็นที่ยอมรับของประชาชน