23092563

ปรับปรุงล่าสุด08:30:00 AM

โครงสร้างการบริหาร

         โครงสร้างการบริหารกลุ่มการพยาบาล 
คณะกรรมการบริหารกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ปี ๒๕๕๙
 
 
การบริหารงาน กลุ่มการพยาบาล
การบริหารกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยหัวหน้าพยาบาล คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการด้านต่างๆแต่ละคณะกรรมการด้านต่างๆมีรายชื่อและหน้าที่ ดังนี้
 
คณะกรรมการบริหารกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล  ประกอบด้วย
 
๑.นางสาวจิราวรรณ รุ่งเรืองวารินทร์ประธานกรรมการ
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลห้องคลอด)
๒.นางถนิตชมเกาะเรียนไชยรองประธานกรรมการ
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)
๓.นางสาวบุบผานพวรรณกรรมการ
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลห้องผ่าตัด)
๔.นางสมจิตต์วิเศษกรรมการ
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)
๕.นางวรลักษณ์ฆ้องวงษ์กรรมการ
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)       
๖.นางดวงฤทัยสุขวงศ์กรรมการ
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)
๗.นางศศิธรช่างสุวรรณ์กรรมการ
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน)
๘.นางปราณีงามชื่นกรรมการ
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)
๙.นางสาวรวงทอง ชาญชะโรจน์กรรมการ/เลขานุการ
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
๑๐.นางอ่อนน้อมธูปะวิโรจน์กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)
๑๑.นางมารศรีปิ่นสุวรรณ์กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑.กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ของโรงพยาบาล
๒.จัดให้มีการนำแผนกลยุทธ์ของกลุ่มการพยาบาลลงสู่การปฏิบัติ
๓.เฝ้าระวัง/ติดตาม/ประเมินผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดและสนับสนุนให้เกิดการดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๔.บริหารจัดการอัตรากำลังทางการพยาบาลให้เหมาะสมกับภาระงาน
๕.กำหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของภารกิจด้านการพยาบาล
๖.กำหนดเกณฑ์และดำเนินการคัดเลือกบุคคลขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
๗.พิจารณาความดีความชอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการพยาบาล
 
๘.พิจารณาบุคคลเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรต่างๆ
๙.รวบรวมผลการดำเนินงานเสนอทีมนำเพื่อทราบ/ ขอรับการสนับสนุน
 
๒. คณะกรรรมการด้านต่างๆและหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
 
คณะกรรมการดำเนินงานด้านบริหาร
 
๑.นางถนิตชมเกาะเรียนไชยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
(ด้านการพยาบาล)
๒.นางวรลักษณ์ฆ้องวงษ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ
(ด้านการพยาบาล)
๓.พ.อ.อ.อนุรักษ์ไชยสิงห์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการกรรมการ
(ด้านการพยาบาลวิสัญญี)
๔.นางจินต์จุฑารอดพาลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษกรรมการ
(ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)
๕.นางบังอรผ่องโอภาสพยาบาลวิชาชีพชำนาญการกรรมการ
(ด้านการพยาบาล)
๖.นางปราณีงามชื่นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษกรรมการ
(ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)
๗.นางมารศรีปิ่นสุวรรณ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการกรรมการ/เลขานุการ
(ด้านการพยาบาล)
 
โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
๑.บริหารทรัพยากร (บุคลากร เครื่องมือ ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ)
๒.ดูแลสุขภาพ สวัสดิการ ขวัญกำลังใจ บุคลากรทางการพยาบาล
๓.สร้างเสริมบรรยากาศองค์กร
๔.การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อาคาร สถานที่
๕.บริหารความเสี่ยง
๖.P๔P
๗.ประเมินและวิเคราะห์ผลการประเมินสมรรถนะทางการพยาบาล
 
คณะกรรมการด้านวิชาการทางการพยาบาล 
 
๑.นางสาวบุบผานพวรรณประธานฯ
๒.นางดวงฤทัยสุขวงศ์รองประธานฯ
๓.นางจินต์จุฑารอดพาลกรรมการ
๔.นางจินตนาไชยมงคลกรรมการ
๕.นางพรพิมลพลอยประเสริฐกรรมการ
๖.นางบุบผาไวยพัฒน์กรรมการ
๗.นางศศีศรีโชติกรรมการ
๘.นายจักรพงษ์ขันธสิทธิ์กรรมการ
๙.นางสาวสายชลพฤกษ์ขจรกรรมการ/เลขานุการ
๑๐.นางศรีสุรีย์สูนพยานนท์กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
 
โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
๑.พัฒนา Model และ แบบประเมินสมรรถนะบุคลากรทางการพยาบาลตลอดจนรวบรวมวิเคราะห์ผลการประเมิน
๒.สนับสนุนและส่งเสริมการทำวิจัยทางวิชาชีพและการสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลรวมทั้งการนำเสนอผลงานวิจัย/นวัตกรรมมาเผยแพร่และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
๓.จัดให้มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย/นวัตกรรมร่วมกับคณะกรรมการของโรงพยาบาล
๔.จัดหาเอกสารและตำราทางวิชาการ
๕.บริหารจัดการสารสนเทศทางการพยาบาล
 
คณะกรรมการด้านบริการการศึกษา
 
๑.นางสมจิตต์วิเศษพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ     ประธานกรรมการ
(ด้านการพยาบาล)
๒.นางศศิธรช่างสุวรรณ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ          รองประธานกรรมการ
(ด้านการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน)
๓.นางจินตนาไชยมงคลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ     กรรมการ
(ด้านการพยาบาล)
๔.นางสุนิษาสุดสวาสดิ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ     กรรมการ
(ด้านการพยาบาล)
๕.นางจิราภรณ์พลแก้วพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ      กรรมการ
(ด้านการพยาบาล)
๖.นางศรีสุรีย์สูนพยานนท์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ       กรรมการ
(ด้านการพยาบาล)
๗.นางรมณพงศ์ภัทรพรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ      กรรมการ/เลขานุการ
(ด้านการพยาบาล)
 
โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
๑.ประเมินและวิเคราะห์ความต้องการการพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรทางการพยาบาล
๒.วางแผนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการพยาบาลโดยครอบคลุมทุกระดับ
๓.ส่งเสริมและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้ได้รับการประชุม อบรมและการศึกษาต่อเนื่องเพื่อฟื้นฟูองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ พร้อมทั้งสนับสนุนในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในองค์กร
๔.ปฐมนิเทศพยาบาลจบใหม่/นักเรียน/นักศึกษาและผู้มาฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
๕.บริหารจัดการด้านการฝึกปฏิบัติงานของนักเรียน/นักศึกษา/ผู้มาฝึกปฏิบัติงานและผู้ศึกษาดูงานในโรงพยาบาล
     คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล
 
๑.นางสาวรวงทองชาญชะโรจน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการประธานกรรมการ
(ด้านการพยาบาล)
๒.นางอ่อนน้อมธูปะวิโรจน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษรองประธานกรรมการ
(ด้านการพยาบาล)
๓.นางสาวเสาวลักษณ์กองนิล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษกรรมการ
(ด้านการพยาบาล)
๔.นางเกศศิริพานิชชอบพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษกรรมการ
(ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)
๕.นางสมรเรือนดีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการกรรมการ
(ด้านการพยาบาล)
๖.นางกรรณิการ์วิโรจน์ศาสนกิจพยาบาลวิชาชีพชำนาญการกรรมการ
(ด้านการพยาบาล)
๗.นางนิตยาสุขสุสรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการกรรมการ
(ด้านการพยาบาล)
๘.นางศิริวรรณทานธรรมพยาบาลวิชาชีพชำนาญการกรรมการ/เลขานุการ
(ด้านการพยาบาล)
๙.นางสมคิดตรีราภีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
(ด้านการพยาบาล)
๑๐.นางสาวสมทรงบุตรชีวันพยาบาลวิชาชีพชำนาญการกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
(ด้านการพยาบาล)
โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
 
๑.กำหนดและทบทวนมาตรฐาน/แนวทางปฏิบัติ/เกณฑ์ชี้วัดคุณภาพและวางแผนพัฒนางานบริการพยาบาล
๒.นิเทศควบคุมกำกับคุณภาพการให้บริการพยาบาล (QA,RM,IC) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
๓.วิเคราะห์และประเมินผลคุณภาพการพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ
๔.เพื่อการปรับปรุงแก้ไข
๕.ควบคุมกำกับจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ
 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลระดับหน่วยงาน
 
หอผู้ป่วย EENT
๑.นางสมจิตต์วิเศษพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ          ประธานฯ
๒.นางเพลินจิตรบำรุงเวชพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ
๓.นางศิริยุพาจิวราห์ศรีสกุลพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ/เลขาฯ
หอผู้ป่วยพิเศษ ๑
๑.นางณัฐธยาน์พวงพัฒน์พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการประธานฯ
๒.นางษุภากรสุขสมบูรณ์เลิศพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ
๓.นางอรสาสุนสุขพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ/เลขาฯ
หอผู้ป่วยพิเศษ ๒
๑.นางพรพิมล พลอยประเสริฐพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการประธานฯ
๒.นางปิยมาศสุวรรณรัตน์พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ
๓.นางสาวชลาลัยธรรมเพ็ชรพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ/เลขาฯ
หอผู้ป่วยพิเศษ ๓
๑.นางสมรเรือนดีพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการประธานฯ
๒.นางจุฑาทิพย์คงนุมัติพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ
๓.นางสาวดรุณีตั้งวิโรจน์ธรรมพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ/เลขาฯ
หอผู้ป่วยพิเศษ ๔
๑.นางถนิตชมเกาะเรียนไชยพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษประธานฯ
๒.นางพัสตราภรณ์พุดตานพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ
๓.นางสาวพัชรินทร์ศิลมั่นพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ/เลขาฯ
หอผู้ป่วย พิเศษ๕
๑.นางสมคิดตรีราภีพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการประธานฯ
๒.นางจิรภาทรงชนพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ
๓.นางสาวพรทิพย์พันธ์คำพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ/เลขาฯ
 
หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม
๑.นางกรรณิการ์วิโรจน์ศาสนกิจพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการประธานฯ
๒.นางสาวภาสินีปัญหาพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ
๓.นางสาวจตุพรจันทร์โคตรพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ/เลขาฯ
หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤติด้านการหายใจ (RCU)
๑.นางปราณีงามชื่นพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษประธานฯ
๒.นางพัชยาอัศวสงครามพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ
๓.นางสาวพนาวรรณบุญพิมลพยาบาลวิชาชีพกรรมการ/เลขาฯ
 
หน่วยงานวิสัญญี
๑.พ.อ.อ อนุรักษ์ไชยสิงห์พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการประธานฯ
๒.นางสาวปรารถนาหิรัญโรจน์พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ
๓.นางฉวีสุขสุมิตรพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ/เลขาฯ
หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด (SNB)
๑.นางศรีสุรีย์สูนพยานนท์พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการประธานฯ
๒.นางจิรัฏฐ์อนันตชาติพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ
๓.นางพิมพ์ปวีณ์ทรัพย์บุญพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ/เลขาฯ
หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย
๑.นางมารศรีปิ่นสุวรรณ์พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการประธานฯ
๒.นางสุภาภรณ์น้ำใจดีพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ
๓.นางดาราณีนงเยาว์พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ/เลขาฯ
หอผู้ป่วยหนักเด็ก (NICU)
๑.นางวรลักษณ์ฆ้องวงษ์พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษประธานฯ
๒.นางปานทิพย์เนื่องฤทธิ์พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ
๓.นางสาวสุภาณีอภิรักษ์พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ/เลขาฯ
หอผู้ป่วย ศัลยกรรมหญิง
๑.นางสาวสมทรงบุตรชีวันพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการประธานฯ
๒.นางวรวรรณทรงม่วงพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ
๓.นางสาวรุ่งรัตน์ตรีภาราพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ/เลขาฯ
หอผู้ป่วย พิเศษมงคลบพิตร
๑.นางสาวเสาวลักษณ์กองนิลพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษประธานฯ
๒.นางสุกัญญาพินหอมพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ
๓.นางมีนาบุญรอดพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ/เลขาฯ
หอผู้ป่วย Trauma
๑.นางนิตยาสุขสุสรพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการประธานฯ
๒.นางเบญจวรรณจินตะมัยพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ
๓.นางอุบลไตรปักษ์พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ/เลขาฯ
หอผู้ป่วย กุมารเวชกรรม
๑.นางศิริวรรณ ทานธรรมพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ประธานฯ
๒.นางสุนิสาจันทร์จินดาพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ
๓.นางสุภาสิริ เฉลยโภชน์พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ/เลขาฯ
หอผู้ป่วยหลังคลอด
๑.นางรมณพงศ์ภัทรพรพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการประธานฯ
๒.นางสถาพรมีชูแสง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ
๓.นางวันทนีย์เลี้ยงพันธ์พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ/เลขาฯ
งานผู้ป่วยนอก 
๑.นางอ่อนน้อมธูปะวิโรจน์พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษประธานฯ
๒.นางสาวนันทาภัคศิลมั่นพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ
๓.นางสาวนัฐิราภรณ์พันธุ์พืชพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ/เลขาฯ
หอผู้ป่วยห้องคลอด
๑.นางสาวสายชลพฤกษ์ขจรพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ประธานฯ
๒.นางวาสนาพลีขำพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ
๓.นางสาวจิราวรรณโชติวิชชาพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ/เลขาฯ
หอผู้ป่วย ICU ๑
๑.นางจินต์จุฑารอดพาลพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษประธานฯ
๒.นางเบญญาภากสิกุลพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ
๓.นางสริกาสินสืบผลพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ/เลขาฯ
หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก
๑.นางจิราภรณ์พลแก้วพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการประธานฯ
๒.นางสราลีคงศิริถาวรพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ
๓.นางอรรจนาจุ้ยสายพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ/เลขาฯ
หอผู้ป่วย ICU ๒
๑.นางบุบผาไวยพัฒน์      พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการประธานฯ
๒.นางสาวกันย์สินีทรัพย์สุริตพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ
๓.นางสาวสุขสันต์ไกรทรัพย์สมพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ/เลขาฯ
หอผู้ป่วยสุภาวิฆเนศ
๑.นางสุนิษาสุดสวาสดิ์พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการประธานฯ
๒.นางสาวนวรัตน์สงเคราะห์มิตพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ     กรรมการ
๓.นางจารุรินอับดุลเลาะฮ์พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ/เลขาฯ
หน่วยงานห้องผ่าตัด
๑.นางสาวบุบผานพวรรณพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษประธานฯ
๒.นางนนลณีย์ศรีสังข์งามพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ
๔.นางสาวดวงหทัยพร้อมไพบูลย์พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ/เลขาฯ
หอผู้ป่วยเทพประชา (ภิกษุอาพาธ)
๑.นางวรรณาหามนตรีพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการประธานฯ
๒.นางสาวสุกัญญาพงษ์วิถีพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ
๓.นางสาวจิรายุขันธพงษ์พยาบาลเทคนิค ปฏิบัติการกรรมการ/เลขาฯ
หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ๑
๑.นางเกศศิริพานิชชอบพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษประธานฯ
๒.นางสาวจุฑาทิพย์ทับบรรทมพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ
๓.นางสาวจิราภรณ์มีชูสินพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ/เลขาฯ
หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ๒ (ประกันสังคม)
๑.นางจินตนาไชยมงคลพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการประธานฯ
๒.นางใจรักรัมมะภาพพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ
๓.นางสาวสุลิตาจิรโรจน์พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ/เลขาฯ
หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 
๑.นางดวงฤทัยสุขวงศ์พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษประธานฯ
๒.นางธนิศาอิงคมนตรีพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ
๓.นางจินตนา หามาลีพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ/เลขาฯ
หน่วยงาน อุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ER)
๑.นางศศิธรช่างสุวรรณ์พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษประธานฯ
๒.นางวชิราเจริญสุทธิกุลพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษกรรมการ
๓.นางสาวศดาภรณ์สุบรรณพยัคฆ์พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ/เลขาฯ
หน่วยงาน IC/ศูนย์จ่ายกลาง/ศูนย์เครื่องช่วยหายใจ
๑.นางสาวรวงทองชาญชะโรจน์พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการประธานฯ
๒.นางวิภารัตน์บุญพึ่งพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ
๓.นางสาวจิดาภาเริงทรัพย์พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ
๔.นางอุไรวรรณสุขสาลีพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ/เลขาฯ
 
บทบาทหน้าที่
๑.)กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในหน่วยงานบริการ
/หอผู้ป่วย ให้สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลและโรงพยาบาล
๒.)วางแผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในหน่วยงานบริการ/หอผู้ป่วย
๓.)นิเทศ และแนะนำให้มีการบริการพยาบาลตามมาตรฐาน และปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้
๔.)เก็บรวบรวมข้อมูลการวัด วิเคราะห์ และประเมินคุณภาพการพยาบาลตามเกณฑ์ชี้วัดคุณภาพที่กำหนด
๕.)กำหนดกิจกรรม / หาแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่อง และปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
๖.)ประสานงานด้านการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลร่วมกับคณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการพยาบาลไปยังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลของกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล