พฤ05102566

ปรับปรุงล่าสุด10:16:00 AM

หมวดหมู่รอง

กรอง
ชื่อ ฮิต
การทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ กลุ่มการพยาบาล 535
21 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 473
พิธีมอบหมวกสำหรับผู้บริหารทางการพยาบาลรุ่นใหม่ 13 ท่าน 580
กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมการคัดเลือกหัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษพุทไธศวรรย์ 5B และหัวหน้าหอผู้ป่วยโรคติดเชื้อ 487
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างความไว้วางใจในการเสริมพลังคนทำงานบริการพยาบาล 556
โครงการวันพยาบาลสากล 12 พฤษภาคม 2565 636
โครงการพัฒนาจริยธรรมวิชาชีพพยาบาล 11 พฤษภาคม 2565 702
โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาลจากกองการพยาบาล วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 579