23092563

ปรับปรุงล่าสุด08:30:00 AM

เกี่ยวกับเรา

 วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรม บริการเป็นเลิศระดับประเทศ เป็นองค์กรอยู่ดีมีสุขและเป็นที่ยอมรับของประชาชน คุณภาพการพยาบาลเป็นเลิศ    บุคลากรมีความสุข  เป็นที่ยอมรับของประชาชน

พันธกิจ
1.พัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 
2.บริหารบุคลากรทางการพยาบาลทียึดหลักธรรมาภิบาล สร้างเสริมความสุข ความผูกพันองค์กร    
3.พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ    
4.พัฒนาสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนระบบบริหาร บริการ วิชาการ      
5.เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายบริการพยาบาล