05062566

ปรับปรุงล่าสุด09:20:00 AM

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 507
พรบ.สถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๙ 983
พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ 925
อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ปี ๒๕๖๔ 900
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 1230
แผนแม่บทการปัองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 1207
อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม 1361
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ 1418
ประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน จรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1743
สรุปสาระสำคัญแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 1448