20102563

ปรับปรุงล่าสุด02:00:00 PM

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 277
แผนแม่บทการปัองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 213
อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม 228
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ 215
ประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน จรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 239
สรุปสาระสำคัญแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 221
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข 250
พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 225
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 709
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ 656