14082563

ปรับปรุงล่าสุด12:00:00 AM

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 199
แผนแม่บทการปัองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 158
อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม 156
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ 162
ประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน จรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 168
สรุปสาระสำคัญแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 165
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข 174
พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 155
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 631
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ 560