19042567

ปรับปรุงล่าสุด02:20:00 PM

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 1134
พรบ.สถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๙ 1603
พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ 1538
อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ปี ๒๕๖๔ 1520
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 1842
แผนแม่บทการปัองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 1837
อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม 1987
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ 2510
ประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน จรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2359
สรุปสาระสำคัญแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 2079