27062565

ปรับปรุงล่าสุด11:45:00 AM

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 86
พรบ.สถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๙ 536
พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ 488
อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ปี ๒๕๖๔ 494
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 793
แผนแม่บทการปัองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 765
อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม 848
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ 751
ประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน จรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1058
สรุปสาระสำคัญแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 972