05122566

ปรับปรุงล่าสุด04:10:00 PM

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 777
พรบ.สถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๙ 1261
พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ 1199
อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ปี ๒๕๖๔ 1184
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 1493
แผนแม่บทการปัองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 1487
อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม 1646
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ 1892
ประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน จรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2056
สรุปสาระสำคัญแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 1735