23092563

ปรับปรุงล่าสุด08:30:00 AM

ความคาดหวังพยาบาลของกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

ความคาดหวังพยาบาลของกลุ่มการพยาบาล

การปฏิบัติการพยาบาล (Nursing Practice)

การช่วยเหลือบุคคล ครอบครัว และชุมชนในการประเมินและพัฒนาทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิตให้ดีที่สุดภายใต้สภาพแวดล้อมซึ่งรวมถึงที่พักอาศัยและที่ทำงานของผู้ใช้บริการดังนั้นพยาบาลต้องพัฒนาความสามารถในการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การดูแลระหว่างเจ็บป่วย ความพิการและความตาย

(ที่มา ผลการประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการพยาบาลขององค์การอนามัยโลก ปี ๑๙๖๖)

การพิทักษ์สิทธิประโยชน์ผู้ใช้บริการ

๑.การช่วยเหลือให้คลายกังวล

๒.ให้ความสำคัญกับคุณค่าความเป็นบุคคล

๓.การปกป้อง คุ้มครอง

๔.การดูแล ช่วยเหลือ

การประกอบวิชาชีพการพยาบาล

หมายความว่า การปฏิบัติหน้าที่การพยาบาลต่อบุคคล ครอบครัว และชมชนโดยการกระทำต่อไปนี้

๑.การสอน การแนะนำ การให้คำปรึกษา และการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย

๒.การกระทำต่อร่างกายและจิตใจของบุคคลรวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อม เพื่อการแก้ปัญหา ความเจ็บป่วย การบรรเทาอาการของโรค การลุกลามของโรคและการฟื้นฟูสภาพ

๓.การกระทำตามวิธีที่กำหนดในการรักษาโรคเบื้องต้นและการภูมิคุ้มกันโรค

๔.ช่วยเหลือกระทำการรักษาโรค

การปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวม

๑.คำนึงถึงความเป็นองค์รวม (กาย + จิต + วิญญาณ)  ที่มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา

๒.การปฏิบัติโดยตรงต่อผู้ใช้บริการที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงดูแลช่วยเหลือ

๓.การจัดสภาพแวดล้อม และการจัดการระบบบริการ

๔.การคำนึงถึงสิทธิผู้ใช้บริการและการให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองในทุกขั้นตอนของกระบวนการพยาบาล

วัตถุประสงค์การเฝ้าระวัง  เพื่อ

๑.ลดการละเมิดสิทธิของผู้มารับบริการ

๒.ให้ผู้มารรับบริการได้ทราบสิทธิของตนที่พึงมี

๓.ให้บุคลากรพยาบาลตระหนักถึงสิทธิของผู้มารับบริการ

๔.มีระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติต่อผู้มารรับบริการ

๕.ป้องกันการฟ้องร้องจากผู้มารับบริการ

๖.เพื่อกระตุ้นและกวดขันทางอ้อมให้บุคลากรมีความตื่นตัว

๗.ให้บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลเคารพในสิทธิของผู้มารับบริการ

พยาบาลวิชาชีพทุกคนมีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานในเชิงวิชาชีพได้เป็นอย่างดี ดังนี้

๑.ใช้กระบวนการพยาบาลเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ได้แก่ การประเมินปัญหา วินิจฉัยปัญหา วางแผนการพยาบาล ให้การพยาบาลและประเมินผลการพยาบาล

๒.ให้การพยาบาลได้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการและครอบครัวแต่ละราย

๓.ให้ข้อเสนอแนะแก่ทีมงานในการวางแผนการพยาบาล และแก้ไขปัญหาความเจ็บป่วยหรือภาวะสุขภาพของผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการและครอบครัวแต่ละราย

๔.ปรับปรุงวิธีการหรือการบำบัดทางการพยาบาล (Nursing intervention) ให้เหมาะสมกับปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการแต่ละคน

๕.คาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับปัญหา ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ และรายงานอาการได้ทันเวลา

๖.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับเหตุการณ์

๗.ตัดสินใจวินิจฉัยสั่งการได้เป็นอย่างดี และมีเหตุมีผล บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์

๘.มีทักษะในการให้ความรู้และให้การปรึกษา เพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ใช้บริการและครอบครัว

๙.มีทักษะในการให้การพยาบาล สามารถช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ระดับต่ำกว่าในกรณีที่ต้องให้การพยาบาลที่ซับซ้อน

 

๑๐.ประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีเหตุผล สามารถเสนอความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาให้แก่กลุ่ม หรือทีมงานเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการพยาบาลให้ดีขึ้น