24022567

ปรับปรุงล่าสุด11:12:00 AM

คู่มือและเอกสาร

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
01. การกำหนดแพทย์เจ้าของไข้ / แพทย์ที่ปรึกษา 12 พฤศจิกายน 2562 1965
02. การใช้ระบบรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา (Administration Medication Error) 12 พฤศจิกายน 2562 2182
03. การใช้งานระบบงานวิสัญญี HOMC Anesthetic System ครั้งแรก 12 พฤศจิกายน 2562 1781
04. การใช้งานระบบ HOMC IPD ครั้งแรก 12 พฤศจิกายน 2562 2004
05. การส่งพิมพ์ Out lab ใน EMRS 12 พฤศจิกายน 2562 1975
06. การสืบค้นเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรมผู้ป่วยใน 12 พฤศจิกายน 2562 1731
07. การพิมพ์รายงานประวัติยาต่อเนื่อง (Med Reconciliation) 12 พฤศจิกายน 2562 1780
08. การใช้งานระบบการจัดการข้อมูลภาระงาน(ตามผลปฎิบัติงาน P4P) 12 พฤศจิกายน 2562 1752
09. วิธีการบันทึกส่งคืนเวชระเบียนจากหอผู้ป่วย 12 พฤศจิกายน 2562 1759
10. การใช้งานระบบรายงานข้อมูลสถานการณ์ทางการพยาบาล (Supervisor) 30 มกราคม 2561 2318
11. การบันทึกชื่อแพทย์ใช้ทุนที่สรุปเวชระเบียนจำน่ายในโปรแกรมผู้ป่วยใน 30 มกราคม 2561 2403
12. คู่มือการใช้งานโปรแกรมห้องแพทย์ (Docstn) 05 ตุลาคม 2560 2411
13. ขั้นตอนการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรมแจ้งซ่อม 21 ตุลาคม 2559 5957
14. คู่มืออบรมการใช้งาน Excel เบื้องต้น 06 กรกฎาคม 2560 3050
15. วิธีการตั้งค่า VPN ของ Windows 7 21 ตุลาคม 2559 4336