24052565

ปรับปรุงล่าสุด12:00:00 AM

คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ

MOPH INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT :  ITA  รพ.พระนครศรีอยุธยา

มาตรการ

--> การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

-->  แผนการจัดการ มาตรการการจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

-->  การอบมรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

 --> แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

--> รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม

 

 


แนวทางปฏิบัติ 

--> sp-ic-009 แนวทางปฏิบัติในการล้างมือ คู่มือ 

--> คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

--> การให้บริการผู้ป่วยนอกแก่ประชาชน