25012564

ปรับปรุงล่าสุด09:45:00 AM

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแผ่นทดสอบระดับน้ำตาลในเลือด (ฺBlood Glucose Strip) จำนวน ๖,๐๐๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 มกราคม 2564 20
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและเอว ประเภทหัวสกรู แบบ Low Profile (Pedicle Screw Low Profile system) จำนวน ๓๐๐ ชุด) 21 มกราคม 2564 18
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและเอว ประเภทแท่งโลหะ (Rod) ขนาด ๖.๐ มิลลิเมตร (Pedicle Screw Rod ๖.๐ mm system) จำนวน ๓๐๐ ชุด) 21 มกราคม 2564 19
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและเอว สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกพรุน (Pedicle Screw for Osteoporosis) จำนวน ๓๐๐ ชุด) 21 มกราคม 2564 19
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๗๐ แกรม จำนวน ๙,๕๐๐ รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 20 มกราคม 2564 20
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ (CBC) จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มกราคม 2564 17
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตชนิด ๔ ถุง ขนาด ๔๕๐ มิลลิลิตร แบบมีถุงพ่วงสำหรับเก็บตัวอย่างและมีอุปกรณ์ป้องกันเข็มทิ่มตำ จำนวน ๔,๘๐๐ ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มกราคม 2564 20
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มกราคม 2564 22
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มกราคม 2564 19
ราคากลาง จัดซื้อน้ำยาไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์สำหรับอบฆ่าเชื้อด้วยระบบอุณหภูมิต่ำ จำนวน ๓,๖๐๐ รอบ 20 มกราคม 2564 14
คุณลักษณะเฉพาะ น้ำยาไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์สำหรับอบฆ่าเชื้อด้วยระบบอุณหภูมิต่ำ จำนวน ๓,๖๐๐ รอบ 20 มกราคม 2564 13
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มกราคม 2564 9
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มกราคม 2564 77
คุณลักษณะเฉพาะ ชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ (CBC) 15 มกราคม 2564 28
ราคากลาง ชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ (CBC) จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ Test 15 มกราคม 2564 37