23022563

ปรับปรุงล่าสุด09:56:00 AM

ขั้นตอนกำรตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลกำรใช้บริกำรทำงกำรแพทย์ประเภทผู้ป่วยนอกและข้อมูลทะเบียน ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และกำรติดตั้งโปรแกรมบันทึกข้อมูลผู้ป่วยประกันสังคม (SSData)