24052565

ปรับปรุงล่าสุด12:00:00 AM

ผลงานมหกรรมคุณภาพ 2563

ผลงานมหกรรมคุณภาพ 2563 New Normal COVID-19
ความไว้วางใจของผู้รับบริการ ต่อระบบบริการสุขภาพ
(Enhancing Trust in Healthcare)
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563

งานวิจัย/R2R
·       ICU 1/โรคติดเชื้อ : ประสบการณ์ของพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด19 ในห้องแรงดันลบ

·       RCU : ผลของการเตรียมความพร้อมญาติผู้ดูแลในการย้ายผู้ป่วยออกจาก หอผู้ป่วยกึ่งวิกกฤตด้านการหายใจ ต่อความวิตกกังวล และความพึงพอใจ

·       พิเศษ 2 : การพัฒนาการเตรียมความพร้อมและการจัดการภาวะวิกฤต : ถอดบทเรียนจากสถานการณ์การระบาดของโรคCovid-19 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

·       ศัลยกรรมชาย : การใช้ Telehealth ดูแลผู้ป่วยบาดแผลเรื้อรังในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 (Wound Care Challenges and Solutions by Telehealth During the COVID-19 Pandemic)

·       ศัลยกรรมหญิง : เปรียบเทียบผู้ป่วยติดเชื้อ  COVID-19  ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 3 ราย

·       อายุรกรรมชาย : การพัฒนาการเตรียมความพร้อมและการจัดการภาวะวิกฤต: กรณีศึกษาการระบาดของโรค Covid-19 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
·       อายุรกรรมชาย : การพัฒนาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

 


นวัตกรรม

·       ICU1 : Care & Cure

·       ICU2 : AYH Breathing Exercise

·       ห้องคลอด : ดวงใจน้อยติดไซเรน

·       ห้องคลอด : มีฉันกั้นไว้ ปลอดภัยแน่นอน

·       NICU : ชุด Covid A-B-C-D

·       NICU : New normal NRT newborn in COVID-19

·       OR : Smart thermometer : auto gate way distancing

·       OR : Line Stickers OR NURSE

·       OR : OR.Ayutthaya พร้อมบริการผ่าตัดใน สถานการณ์ COVID 19

·       SNBU : การพัฒนาแนวทางการให้ข้อมูลลดการเข้าเยี่ยมทารกแรกเกิด ในสถานการณ์ COVID 19

·       X-Ray : ฉากกันไว้ป้องภัยโควิด19

·       เทพประชา : กระเป๋าผ้าใบบุญ

·       พิเศษ 1 : แถบสีบอกได้

·       พิเศษ 2 : Leg cover ราคาถูกมาก

·       พิเศษ 2 : N95 Made in Thailand ซ้อม ซ้อม และซ้อม จนคล่อง

·       พิเศษ 2 : นวตกรรม Social Distancing

·       พิเศษ 4 : นวัตกรรมบิกินี่ตัวจิ๋ว เพิ่มพื้นที่ผิว ลดค่าตัวเหลือง

·       พิเศษ 4 : กล่องเก็บยาความเสี่ยงสูง ตรวจสอบง่าย หายก็รู้ ดูงามตา

·       พิเศษ 5 : MAMO BAG

·       เภสัชกรรม : การจัดส่งยาทางไปรษณีย์ให้ผู้ป่วยแบบด่วนพิเศษในสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่หรือCovid-19 ระบาด

·       วิสัญญี : New Normal  Anesthesia Ayutthaya Hospital ในภาวะ COVID-19

·       วิสัญญี : ถุงมือยาวป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ในหน่วยงานวิสัญญี โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

·       วิสัญญี : ถุงเก็บความร้อนของสารละลายน้ำเกลือ(Warmer bag)

·       วิสัญญี : โครง Stainless ช่วยใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อป้องกันCOVID-19 ในหน่วยงานวิสัญญี โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

·       ศัลยกรรมชาย : ม่านตา ม่านใจ ปลอดภัยจากปุย(ปุย = Patient Under Investigation : PUI)

·       สารสนเทศ : ห่างกันเกินเอื้อมมือ(Thermoscan with Physical Distancing)

·       หลังคลอด : ทำหมันอย่างมั่นใจ  QR code ช่วยได้นะ

·       อายุรกรรมชาย : Social Distancing

·       อายุรกรรมหญิง 2 : ฉากกั้นกัน Covid-19

·       อายุรกรรมหญิง 1 : สื่อสารลดเสี่ยง หลีกเลี่ยงโควิด


CQI

·       ER : New Normal ER

·       OPD : OPD New Normal

·       OPD : การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังอาการไม่คงที่หรือมีอาการทรุดลงขณะรอตรวจ

·       กุมารเวชกรรม : โครงการ Routine Cleaning แบบ New Normal

·       โภชนาการ : การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้อาหารปั่นผสมสูตรครบถ้วนที่โรงพยาบาลผลิตเองกับผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์

·       วิสัญญี : สภาวะการรับมือ COVID-19 ในหน่วยงานวิสัญญี โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

·       สุภาฯ : Save ourselves - Save N95

·       ห้องบัตร : การเข้าถึงงานบริการของงานห้องบัตรภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

·       โรคติดเชื้อ : การลดระยะเวลาในการเตรียมรับผู้ป่วย Covid -19


เรื่องเล่า 

·       ICU 1 : เรื่องเล่า…..โควิคที่รัก

·       NICU : เรื่องเล่า ครั้งหนึ่งในชีวิต ข้าคือผู้พิชิต Covid 19

·       RCU : ปริศนาของป้า

·       RCU : เมื่อโควิด-19 มาเยือน เมษายนกลายเป็นเดือนแห่งความหรรษา

·       Trauma : เรื่องเล่าของชาว Trauma

·       หน่วยตรวจพิเศษ : ก้าวที่ปลอดภัย

·       เทพประชา : เรื่องเล่า....สามัคคีคือพลัง

·       บัญชี : เข้าใจ” และ  ใกล้ชิด” ด้วยการสื่อสารแบบ Empathic Communication

·       ประชาสัมพันธ์ : ความสุขที่ได้รับจากน้ำเสียง

·       พิเศษมงคลบพิตร : ก๋วยจั๊บ

·       โรคติดเชื้อ : คุณครูของเรา

·       โรคติดเชื้อ : นางฟ้าชุดขาว

·       หลังคลอด : ทำด้วยหัวใจ

·       ห้องบัตร : เรื่องเล่าชาวห้องบัตร