29092563

ปรับปรุงล่าสุด10:44:00 AM

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์

 ยุทธศาสตร์
1.พัฒนาคุณภาพระบบบริการพยาบาลตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ
2.การบริหารและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลภายใต้หลักธรรมาภิบาล
3.บริหารจัดการทรัพยากรทางการพยาบาลอย่างคุ้มค่า
4.พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
5.พัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายบริการสุขภาพเชิงรุกและความร่วมมือทุกภาคส่วน

เป้าหมาย
1.หน่วยบริการพยาบาลผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพการพยาบาลระดับ 3 ขึ้นไป 
2.ผู้รับบริการปลอดภัยและพึงพอใจในคุณภาพบริการพยาบาล
3.บุคลากรทางการพยาบาลมีความสุขในการปฏิบัติงานและผูกพันในองค์กร
4.บุคลากรทางการพยาบาลมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ผลงานขององค์กรพยาบาลบรรลุตามเป้าหมาย 
5.มีการบริหารทรัพยากรทางการพยาบาลให้เพียงพอ พร้อมใช้ คุ้มค่า เหมาะสม
6.ระบบสารสนเทศทางการพยาบาลมีประสิทธิภาพ
7.มีแนวทางของแต่ละสาขาทางการพยาบาลในเครือข่ายสุขภาพเชิงรุกและความร่วมมือทุกภาคส่วน

กลยุทธ์
1.พัฒนาการประกันคุณภาพบริการพยาบาล
2.สร้างเสริมความสุข การคงอยู่และผูกพันในองค์กร (engagement) ขวัญกำลังใจ ค่าตอบแทน
3.สร้างสมดุลชีวิตและการทำงาน Work life balance 
4.พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการพยาบาล
5.วิเคราะห์และพัฒนาอัตรากำลังทางการพยาบาลต่อจำนวนผู้รับบริการ (ใช้แนวทาง FTE)
6.พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ (เพียงพอ พร้อมใช้ คุ้มค่า เหมาะสม)
7.พัฒนาฐานข้อมูลด้านบริหาร บริการ วิชาการ
8. พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการสนับสนุนระบบบริการ การส่งต่อ และเชื่อมโยงเครือข่าย ทั้งในและนอกองค์กร
9.ส่งเสริมการวิเคราะห์ สังเคราะห์และนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์
10.พัฒนาระบบและกลไกเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระบบบริการพยาบาลและการสร้างเสริมคุณภาพที่ดีของประชาชน ให้สอดคล้องกัน ใน Service Plan
11.พัฒนาบุคลากรในเครือข่ายให้มีความเชี่ยวชาญ ระบบพี่เลี้ยง
พัฒนาระบบการดูแลกลุ่มผู้ป่วยรายโรคตามสาขาการพยาบาล