พฤ20012565

ปรับปรุงล่าสุด04:28:00 PM

หมวดหมู่รอง

กรอง
ชื่อ ฮิต
ความชุกของมะเร็งเต้านมในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดก้อนเต้านมในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1322
เปรียบเทียบผลการรักษาผู้ป่วย Carpal Tunnel Syndrome โดยใช้ Thermoplastic Splint และ Aluminium Splint 1366
Mode of Delivery After Previous Cesarean Section 1292
Fine Needle Aspiration Biopsy in Patients with Solitary Thyroid Nodule in Ayutthaya Hospital 1310
การจัดตั้งระบบคัดกรองโรคมะเร็งในเครือข่ายบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1183
ผลการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีด้วย GPO vir ในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1225
ภาวะปอดอักเสบที่เกิดในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1268
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1335
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 9 : จากนโยบายสู่การปฏิบัติ# The Ninth Five-Year National Health Development Plan : The Policy Depoloyment 3678
การรักษาโรคลมพิษเรื้อรังด้วยยาแอลเลอร์โกลบูลินรายงานเบื้องต้น 1203
การรักษาฟันตายที่มีรอยโรคปลายรากในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1303
การขยายคลองรากฟันโค้ง : รายงานผู้ป่วย 2 ราย ในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1359
พฤติกรรมที่มีผลต่อการลดน้ำหนักในโครงการน้ำหนักเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1271
การศึกษาผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดเจาะคอโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1234
การพัฒนาแนวทางการให้สารน้ำผุ้ป่วยโรคไข้เลือดออกโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1333
การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST - elevation ในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1246
ปัจจัยและดัชนีชี้วัด ที่มีผลต่อภาวะแทรกซ้อนโรคไตในผุ้ป่วยโรคเบาหวานโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1202
ความสามารถเชิงสมรรถนะหลักของพยาบาลงานอุบัติเหตุและฉุกฉฺนโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1231
สถานการณ์โรคอุจจาระร่วมเฉียบพลันในผู้ป่วยเด็กโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1193
ระบาดวิทยาของผู้ป่วยวัณโรค โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2169