27062565

ปรับปรุงล่าสุด11:45:00 AM

หมวดหมู่รอง

กรอง
ชื่อ ฮิต
การจัดระเบียบบริการสุขภาพโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1403
การรักษาผุ้ป่วยหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนโดยใช้เทคนิค Manpipulation เปรียบเทียบกัน McKenzie Back Extension Exercise 1411
ความชุกของมะเร็งเต้านมในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดก้อนเต้านมในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1431
เปรียบเทียบผลการรักษาผู้ป่วย Carpal Tunnel Syndrome โดยใช้ Thermoplastic Splint และ Aluminium Splint 1459
Mode of Delivery After Previous Cesarean Section 1498
Fine Needle Aspiration Biopsy in Patients with Solitary Thyroid Nodule in Ayutthaya Hospital 1420
การจัดตั้งระบบคัดกรองโรคมะเร็งในเครือข่ายบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1278
ผลการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีด้วย GPO vir ในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1317
ภาวะปอดอักเสบที่เกิดในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1373
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1449
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 9 : จากนโยบายสู่การปฏิบัติ# The Ninth Five-Year National Health Development Plan : The Policy Depoloyment 3894
การรักษาโรคลมพิษเรื้อรังด้วยยาแอลเลอร์โกลบูลินรายงานเบื้องต้น 1299
การรักษาฟันตายที่มีรอยโรคปลายรากในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1505
การขยายคลองรากฟันโค้ง : รายงานผู้ป่วย 2 ราย ในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1451
พฤติกรรมที่มีผลต่อการลดน้ำหนักในโครงการน้ำหนักเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1375
การศึกษาผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดเจาะคอโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1345
การพัฒนาแนวทางการให้สารน้ำผุ้ป่วยโรคไข้เลือดออกโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1432
การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST - elevation ในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1343
ปัจจัยและดัชนีชี้วัด ที่มีผลต่อภาวะแทรกซ้อนโรคไตในผุ้ป่วยโรคเบาหวานโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1310
ความสามารถเชิงสมรรถนะหลักของพยาบาลงานอุบัติเหตุและฉุกฉฺนโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1331