27062565

ปรับปรุงล่าสุด11:45:00 AM

หมวดหมู่รอง

กรอง
ชื่อ ฮิต
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1341
พยาธิในถุงน้ำดีในเด็กอายุ 9 ปีในโรงพยาบาลเสนา 1691
ประสบการณ์การรักษาผู้ป่วยบาดเจ็บที่ตับ 45 ราย ในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1438
ประสบการณ์การรักษาผู้ป่วยบาดเจ็บจากแรงกระแทกที่ท้อง จำนวน 69 ราย ในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1384
Bilateral Atypical Femoral Fractures after Long-Term Alendronate Therapy: A Case Report 1483
การพัฒนารูปแบบการใช้กระบวนการพยาบาลและบันทึกทางการพยาบาล : เพื่อคุณภาพการพยาบาลโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1546
ความชุกของมะเร็งเต้านมในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดก่อนเต้านมในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 2748
การใช้ Nd : YAG Laser รักษาผู้ป่วย Posterior Capsule Opacification ในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1487
ปัญหาและความต้องการในการเพิ่มพูนความรู้ของข้าราชการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1387
พันธกิจในการสนับสนุนสถานบริการปฐมภูมิในอำเภอพระนครศรีอยุธยาของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2545 1449
การศึกษาแรงของขาข้างที่ก้าวไปข้างหน้าในระยะยืนกลาง (Mid Stance) ของคนปกติ (TheStudy to the Mid Stance Step of the Foreward Leg in Normal People) 1412
Foot Plate "Feedback Apparatus for Hemiplegic Patients" 1440
การติดเชื้อแผลผ่าตัดและราคายาต้านจุลชีพในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1449
การให้ความรู้เพื่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา Self Care Education of Diabetes Mellitus in Ayudthya Hospital 1488
ความคิดเห็นต่อการแปรสภาพเป็นโรงพยาบาลในกำกับของรัฐของบุคลากรในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 1392
การเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์โรงพยาบาลเสนาเพื่อรองรับนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1561
การศึกษารูปแบบโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2930
วิทยาการระบาดของอุบัติเหตุจราจรทางบกในเขตเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา Epidemilogy of the traffic accident and the implementations to reduce the traffic accident in Ayuthaya Provice 1397
King Cobra Bite 1401
การรักษาแบบป้องกันในฟัน Dens Evaginatus : รายงานผู้ป่วย 6651