พฤ20012565

ปรับปรุงล่าสุด04:28:00 PM

หมวดหมู่รอง

กรอง
ชื่อ ฮิต
ประสบการณ์การรักษาผู้ป่วยบาดเจ็บที่ตับ 45 ราย ในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1329
ประสบการณ์การรักษาผู้ป่วยบาดเจ็บจากแรงกระแทกที่ท้อง จำนวน 69 ราย ในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1271
Bilateral Atypical Femoral Fractures after Long-Term Alendronate Therapy: A Case Report 1360
การพัฒนารูปแบบการใช้กระบวนการพยาบาลและบันทึกทางการพยาบาล : เพื่อคุณภาพการพยาบาลโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1435
ความชุกของมะเร็งเต้านมในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดก่อนเต้านมในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 2477
การใช้ Nd : YAG Laser รักษาผู้ป่วย Posterior Capsule Opacification ในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1383
ปัญหาและความต้องการในการเพิ่มพูนความรู้ของข้าราชการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1266
พันธกิจในการสนับสนุนสถานบริการปฐมภูมิในอำเภอพระนครศรีอยุธยาของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2545 1341
การศึกษาแรงของขาข้างที่ก้าวไปข้างหน้าในระยะยืนกลาง (Mid Stance) ของคนปกติ (TheStudy to the Mid Stance Step of the Foreward Leg in Normal People) 1305
Foot Plate "Feedback Apparatus for Hemiplegic Patients" 1329
การติดเชื้อแผลผ่าตัดและราคายาต้านจุลชีพในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1348
การให้ความรู้เพื่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา Self Care Education of Diabetes Mellitus in Ayudthya Hospital 1378
ความคิดเห็นต่อการแปรสภาพเป็นโรงพยาบาลในกำกับของรัฐของบุคลากรในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 1278
การเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์โรงพยาบาลเสนาเพื่อรองรับนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1410
การศึกษารูปแบบโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2457
วิทยาการระบาดของอุบัติเหตุจราจรทางบกในเขตเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา Epidemilogy of the traffic accident and the implementations to reduce the traffic accident in Ayuthaya Provice 1278
King Cobra Bite 1293
การรักษาแบบป้องกันในฟัน Dens Evaginatus : รายงานผู้ป่วย 6236
การจัดระเบียบบริการสุขภาพโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1292
การรักษาผุ้ป่วยหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนโดยใช้เทคนิค Manpipulation เปรียบเทียบกัน McKenzie Back Extension Exercise 1273