พฤ20012565

ปรับปรุงล่าสุด04:28:00 PM

หมวดหมู่รอง

กรอง
ชื่อ ฮิต
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะตับวาย และภาวะไตวายเฉียบพลัน จากการรับประทานยาพาราเซตามอลเกินขนาด : กรณีศึกษา 12688
อัตราการติดเชื้อเอชไอวีจากมารดาสู่ทารกในโรงพยาบาลพรานกระต่าย 1017
ปัจจัยทำนาย คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1876
คุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคเบาหวาน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 2249
การแก้ไขปัญหาภาวะอ้วนโดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและครอบครัว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวัดบ้านเพชร จังหวัดอ่างทอง : กรณีศึกษา 1241
ผ่ำตัดมั่นใจ ปลอดภัย เมื่อใช้ Surgical safety Checklist 1098
ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานในคลินิกพิเศษอายุรกรรม โรงพยาบาลอ่างทอง 1695
ประสิธทิผลของการผ่าตัดต้อหินชนิด Trabeculectomy ด้วยวิธีการดึงไหม 1159
การประเมินแนวทางปฏิบัติการรักษาภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดชนิดรุนแรง ในโรงพยาบาลอ่างทอง 1181
แนวปฏิบัติเรื่องภาวะ sepsis กรณีศึกษาโรงพยาบาลแสวงหา 1555
ความชุกของกลุ่มอาการเมตาบอลิกในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเถิน จังหวัดลำปาง 1196
ผลลัพธ์ของการจัดตั้งคลินิกโรคหืดแบบง่าย 1322
ภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มารับบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 1134
ไข้เฉียบพลันไม่ทราบสาเหตุในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1336
รายงานผู้ป่วยเด็กปฐมวัยได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคซนสมาธิสั้น 1214
รายงานผู้ป่วยกรณีข้อ Facet เคลื่อนหนึ่งข้างทั้งในระดับ Lumbar ที่ 1 ต่อ 2 และในระดับ Lumbar ที่ 5 ต่อ Sacrum ในรายเดียวกัน 1213
ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับผู้ป่วยและญาติโครงการสร้างเสริมสุขภาพโรงพยาบาลเสนา 1261
ความต้องการ การใข้สารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 1381
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1233
พยาธิในถุงน้ำดีในเด็กอายุ 9 ปีในโรงพยาบาลเสนา 1579