27062565

ปรับปรุงล่าสุด11:45:00 AM

หมวดหมู่รอง

กรอง
ชื่อ ฮิต
การพยาบาลระยะฉุกเฉินในผู้ป่วย septic shock : กรณีศึกษา 39845
การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกที่มีภาวะเลือดออกในช่องเยื่อหุ้มปอด และกระดูกหัก : กรณีศึกษา 12092
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะตับวาย และภาวะไตวายเฉียบพลัน จากการรับประทานยาพาราเซตามอลเกินขนาด : กรณีศึกษา 14381
อัตราการติดเชื้อเอชไอวีจากมารดาสู่ทารกในโรงพยาบาลพรานกระต่าย 1109
ปัจจัยทำนาย คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2007
คุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคเบาหวาน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 2409
การแก้ไขปัญหาภาวะอ้วนโดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและครอบครัว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวัดบ้านเพชร จังหวัดอ่างทอง : กรณีศึกษา 1372
ผ่ำตัดมั่นใจ ปลอดภัย เมื่อใช้ Surgical safety Checklist 1221
ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานในคลินิกพิเศษอายุรกรรม โรงพยาบาลอ่างทอง 1840
ประสิธทิผลของการผ่าตัดต้อหินชนิด Trabeculectomy ด้วยวิธีการดึงไหม 1263
การประเมินแนวทางปฏิบัติการรักษาภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดชนิดรุนแรง ในโรงพยาบาลอ่างทอง 1298
แนวปฏิบัติเรื่องภาวะ sepsis กรณีศึกษาโรงพยาบาลแสวงหา 1717
ความชุกของกลุ่มอาการเมตาบอลิกในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเถิน จังหวัดลำปาง 1304
ผลลัพธ์ของการจัดตั้งคลินิกโรคหืดแบบง่าย 1507
ภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มารับบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 1236
ไข้เฉียบพลันไม่ทราบสาเหตุในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1486
รายงานผู้ป่วยเด็กปฐมวัยได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคซนสมาธิสั้น 1352
รายงานผู้ป่วยกรณีข้อ Facet เคลื่อนหนึ่งข้างทั้งในระดับ Lumbar ที่ 1 ต่อ 2 และในระดับ Lumbar ที่ 5 ต่อ Sacrum ในรายเดียวกัน 1323
ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับผู้ป่วยและญาติโครงการสร้างเสริมสุขภาพโรงพยาบาลเสนา 1420
ความต้องการ การใข้สารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 1574