พฤ20012565

ปรับปรุงล่าสุด04:28:00 PM

หมวดหมู่รอง

กรอง
ชื่อ ฮิต
รายงานผู้ป่วย : ภาวะเลือดเป็นกรดจากคีโตนจากโรคเบาหวานในเด็กอายุ 1 ปี 1825
การพัฒนาตำรับมาตรฐานอาหารโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี 1171
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือด กับพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของชาวนา จังหวัดอ่างทอง 1658
การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมต่อหน่วยของการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานโรงพยาบาลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ 2555 2035
การศึกษา ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร เขตเทศบาลตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 4315
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธานี 1159
การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงร่วมกับผ่าตัดต้อหินที่มีภาวะโรคร่วมเบาหวานและความดันโลหิตสูง: กรณีศึกษา 7184
ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดความอ้วนของสมาชิกในครอบครัว เครือข่ายอำเภอเมืองอ่างทอง 1338
ผลการพัฒนาแนวทางการควบคุมโรคเลือดสมองซ้ำด้วยระบบการจัดการพยาบาลในผู้ป่วยภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว ต่อการรับรู้อาการเตือนและพฤติกรรมการควบคุมโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วย 1145
ผลของโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ต่อทักษะทางสังคมของผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง 2475
การศึกษาหาความชุกของความเครียด ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อน แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1311
ลักษณะการแพ้ยา และผื่นแพ้ยาอย่างรุนแรงชนิด Steven-Johnson syndrome และ toxic epidermal necrolysis 1672
การพยาบาลโรคต้อหินที่มีสาเหตุมาจากต้อกระจกที่สุกมากและเบาหวานขึ้นจอประสาทตา: กรณีศึกษา 8169
การรับรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลังจากเป็นโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลระยอง 1162
ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ เกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดในกลุ่มอาสาสมัครเขตเมือง จังหวัดประทุมธานี 1202
การตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิดด้วยเครื่องตรวจวัดเสียงสะท้อนจากหูชั้นใน ในโรงพยาบาลอ่างทอง 2340
ประสิทธิผลของการผ่าตัดนิ่วในท่อน้ำดี ด้วยวิธีการผ่าตัดเปิดหน้าท้องในโรงพยาบาลนครนายก 1234
การศึกษาผลการให้คำแนะนำในเรื่องการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดต้อกระจกของพยาบาลห้องตรวจตาแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลปทุมธานี 1295
การพยาบาลระยะฉุกเฉินในผู้ป่วย septic shock : กรณีศึกษา 38557
การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกที่มีภาวะเลือดออกในช่องเยื่อหุ้มปอด และกระดูกหัก : กรณีศึกษา 10599