27062565

ปรับปรุงล่าสุด11:45:00 AM

หมวดหมู่รอง

กรอง
ชื่อ ฮิต
ผลลัพธ์จากการผ่าตัดถุงน้ำดีอักเสบ โดยการผ่าตัดถุงน้ำดีทางกล้องหลังจากอาการอักเสบสงบลง 1795
การศึกษาเปรียบเทียบการวัดความดันลูกตาโดยเครื่องวัดความดันลูกตา แบบเป่าลมไม่สัมผัสกระจกตากับเครื่องวัดความดันลูกตาชนิดโกลด์แมนน์ ในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 2518
รายงานผู้ป่วย : ภาวะเลือดเป็นกรดจากคีโตนจากโรคเบาหวานในเด็กอายุ 1 ปี 2133
การพัฒนาตำรับมาตรฐานอาหารโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี 1330
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือด กับพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของชาวนา จังหวัดอ่างทอง 1940
การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมต่อหน่วยของการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานโรงพยาบาลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ 2555 2416
การศึกษา ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร เขตเทศบาลตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 4822
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธานี 1266
การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงร่วมกับผ่าตัดต้อหินที่มีภาวะโรคร่วมเบาหวานและความดันโลหิตสูง: กรณีศึกษา 7856
ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดความอ้วนของสมาชิกในครอบครัว เครือข่ายอำเภอเมืองอ่างทอง 1462
ผลการพัฒนาแนวทางการควบคุมโรคเลือดสมองซ้ำด้วยระบบการจัดการพยาบาลในผู้ป่วยภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว ต่อการรับรู้อาการเตือนและพฤติกรรมการควบคุมโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วย 1259
ผลของโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ต่อทักษะทางสังคมของผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง 2707
การศึกษาหาความชุกของความเครียด ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อน แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1466
ลักษณะการแพ้ยา และผื่นแพ้ยาอย่างรุนแรงชนิด Steven-Johnson syndrome และ toxic epidermal necrolysis 1816
การพยาบาลโรคต้อหินที่มีสาเหตุมาจากต้อกระจกที่สุกมากและเบาหวานขึ้นจอประสาทตา: กรณีศึกษา 8596
การรับรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลังจากเป็นโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลระยอง 1261
ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ เกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดในกลุ่มอาสาสมัครเขตเมือง จังหวัดประทุมธานี 1315
การตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิดด้วยเครื่องตรวจวัดเสียงสะท้อนจากหูชั้นใน ในโรงพยาบาลอ่างทอง 2472
ประสิทธิผลของการผ่าตัดนิ่วในท่อน้ำดี ด้วยวิธีการผ่าตัดเปิดหน้าท้องในโรงพยาบาลนครนายก 1338
การศึกษาผลการให้คำแนะนำในเรื่องการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดต้อกระจกของพยาบาลห้องตรวจตาแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลปทุมธานี 1453