พฤ20012565

ปรับปรุงล่าสุด04:28:00 PM

หมวดหมู่รอง

กรอง
ชื่อ ฮิต
สภาพปัญหาและความต้องการบริหารของผู้ป่วยโรคเบาหวานในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1507
ผลของการศึกษา การยืดกล้ามเนื้อแบบ Self-stretching ร่วมกับ Ultrasound therapy ในผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืดบริเวณกล้ามเนื้อบ่า 1404
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุดต่อชนิดของการฝึกการออกกำลังกาย เดิน วิ่งบนสายพานเลื่อน และขี่จักรยาน ในหญิงไทย 1235
ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองแตกที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1296
การทำ FNAB ในผู้ป่วยก้อนเดี่ยวของต่อมธัยารอยด์ในคลินิกธัยรอยด์ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1324
การรักษาโรคปริทันต์อักเสบเฉพาะที่ ที่มีสาเหตุจากกระดูกพรุนอักเสบเรื้อรัง : รายงานผู้ป่วย 1 ราย 1510
ความต้องการบริการสุขภาพนอกเวลาราชการ จากหน่วยบริการปฐมภูมิ : กรณีศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1398
อุบัติการณ์ของภาวะโลหิตจางในแผนกผู้ป่วยเด็ก อายุ 0 - 5 ปี โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1333
ผลของการใช้โปรแกรมการสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์ต่อความวิตกกังวล และความพึงพอใจของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยบาดเจ็บศรีษะ 1322
ผลของการใช้โปรแกรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาหลังคลอดโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 2088
ผลของการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ต่อการปฏิบัติของพยาบาลและการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องหายใจ หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1691
ผลการใช้รูปแบบการประชุมปรึกษาทางการพยาบาลต่อการใช้กระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ แผนกกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1806