27062565

ปรับปรุงล่าสุด11:45:00 AM

หมวดหมู่รอง

กรอง
ชื่อ ฮิต
การศึกษาเปรียบเทียบผลการผ่าตัดเปลี่ยนเส้นเอ็นไขว้หน้าระหว่างการใช้บางส่วนของเอ็นติดกระดูกจากเอ็นลูกสะบ้าและเอ็นจากกล้ามเนื้อด้านหลังข้อเข่าโดยใช้วิธีการส่องกล้องข้อเข่า ในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1588
ภาวะสุขภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อมในโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1382
สภาพปัญหาและความต้องการบริหารของผู้ป่วยโรคเบาหวานในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1616
ผลของการศึกษา การยืดกล้ามเนื้อแบบ Self-stretching ร่วมกับ Ultrasound therapy ในผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืดบริเวณกล้ามเนื้อบ่า 1510
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุดต่อชนิดของการฝึกการออกกำลังกาย เดิน วิ่งบนสายพานเลื่อน และขี่จักรยาน ในหญิงไทย 1334
ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองแตกที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1418
การทำ FNAB ในผู้ป่วยก้อนเดี่ยวของต่อมธัยารอยด์ในคลินิกธัยรอยด์ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1446
การรักษาโรคปริทันต์อักเสบเฉพาะที่ ที่มีสาเหตุจากกระดูกพรุนอักเสบเรื้อรัง : รายงานผู้ป่วย 1 ราย 1631
ความต้องการบริการสุขภาพนอกเวลาราชการ จากหน่วยบริการปฐมภูมิ : กรณีศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1504
อุบัติการณ์ของภาวะโลหิตจางในแผนกผู้ป่วยเด็ก อายุ 0 - 5 ปี โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1450
ผลของการใช้โปรแกรมการสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์ต่อความวิตกกังวล และความพึงพอใจของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยบาดเจ็บศรีษะ 1427
ผลของการใช้โปรแกรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาหลังคลอดโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 2200
ผลของการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ต่อการปฏิบัติของพยาบาลและการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องหายใจ หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1823
ผลการใช้รูปแบบการประชุมปรึกษาทางการพยาบาลต่อการใช้กระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ แผนกกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1987