24052565

ปรับปรุงล่าสุด12:00:00 AM

หมวดหมู่รอง

กรอง
ชื่อ ฮิต
การจัดระเบียบบริการสุขภาพโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1379
การรักษาผุ้ป่วยหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนโดยใช้เทคนิค Manpipulation เปรียบเทียบกัน McKenzie Back Extension Exercise 1388
ความชุกของมะเร็งเต้านมในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดก้อนเต้านมในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1406
เปรียบเทียบผลการรักษาผู้ป่วย Carpal Tunnel Syndrome โดยใช้ Thermoplastic Splint และ Aluminium Splint 1438
Mode of Delivery After Previous Cesarean Section 1433
Fine Needle Aspiration Biopsy in Patients with Solitary Thyroid Nodule in Ayutthaya Hospital 1397
การจัดตั้งระบบคัดกรองโรคมะเร็งในเครือข่ายบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1256
ผลการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีด้วย GPO vir ในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1294
ภาวะปอดอักเสบที่เกิดในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1348
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1417
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 9 : จากนโยบายสู่การปฏิบัติ# The Ninth Five-Year National Health Development Plan : The Policy Depoloyment 3817
การรักษาโรคลมพิษเรื้อรังด้วยยาแอลเลอร์โกลบูลินรายงานเบื้องต้น 1278
การรักษาฟันตายที่มีรอยโรคปลายรากในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1440
การขยายคลองรากฟันโค้ง : รายงานผู้ป่วย 2 ราย ในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1424
พฤติกรรมที่มีผลต่อการลดน้ำหนักในโครงการน้ำหนักเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1346
การศึกษาผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดเจาะคอโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1320
การพัฒนาแนวทางการให้สารน้ำผุ้ป่วยโรคไข้เลือดออกโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1403
การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST - elevation ในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1319
ปัจจัยและดัชนีชี้วัด ที่มีผลต่อภาวะแทรกซ้อนโรคไตในผุ้ป่วยโรคเบาหวานโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1287
ความสามารถเชิงสมรรถนะหลักของพยาบาลงานอุบัติเหตุและฉุกฉฺนโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1306