24052565

ปรับปรุงล่าสุด12:00:00 AM

หมวดหมู่รอง

กรอง
ชื่อ ฮิต
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1320
พยาธิในถุงน้ำดีในเด็กอายุ 9 ปีในโรงพยาบาลเสนา 1666
ประสบการณ์การรักษาผู้ป่วยบาดเจ็บที่ตับ 45 ราย ในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1410
ประสบการณ์การรักษาผู้ป่วยบาดเจ็บจากแรงกระแทกที่ท้อง จำนวน 69 ราย ในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1356
Bilateral Atypical Femoral Fractures after Long-Term Alendronate Therapy: A Case Report 1455
การพัฒนารูปแบบการใช้กระบวนการพยาบาลและบันทึกทางการพยาบาล : เพื่อคุณภาพการพยาบาลโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1518
ความชุกของมะเร็งเต้านมในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดก่อนเต้านมในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 2693
การใช้ Nd : YAG Laser รักษาผู้ป่วย Posterior Capsule Opacification ในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1464
ปัญหาและความต้องการในการเพิ่มพูนความรู้ของข้าราชการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1354
พันธกิจในการสนับสนุนสถานบริการปฐมภูมิในอำเภอพระนครศรีอยุธยาของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2545 1425
การศึกษาแรงของขาข้างที่ก้าวไปข้างหน้าในระยะยืนกลาง (Mid Stance) ของคนปกติ (TheStudy to the Mid Stance Step of the Foreward Leg in Normal People) 1391
Foot Plate "Feedback Apparatus for Hemiplegic Patients" 1415
การติดเชื้อแผลผ่าตัดและราคายาต้านจุลชีพในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1426
การให้ความรู้เพื่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา Self Care Education of Diabetes Mellitus in Ayudthya Hospital 1462
ความคิดเห็นต่อการแปรสภาพเป็นโรงพยาบาลในกำกับของรัฐของบุคลากรในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 1363
การเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์โรงพยาบาลเสนาเพื่อรองรับนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1524
การศึกษารูปแบบโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2775
วิทยาการระบาดของอุบัติเหตุจราจรทางบกในเขตเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา Epidemilogy of the traffic accident and the implementations to reduce the traffic accident in Ayuthaya Provice 1371
King Cobra Bite 1376
การรักษาแบบป้องกันในฟัน Dens Evaginatus : รายงานผู้ป่วย 6539