24052565

ปรับปรุงล่าสุด12:00:00 AM

หมวดหมู่รอง

กรอง
ชื่อ ฮิต
การพยาบาลระยะฉุกเฉินในผู้ป่วย septic shock : กรณีศึกษา 39508
การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกที่มีภาวะเลือดออกในช่องเยื่อหุ้มปอด และกระดูกหัก : กรณีศึกษา 11742
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะตับวาย และภาวะไตวายเฉียบพลัน จากการรับประทานยาพาราเซตามอลเกินขนาด : กรณีศึกษา 13958
อัตราการติดเชื้อเอชไอวีจากมารดาสู่ทารกในโรงพยาบาลพรานกระต่าย 1088
ปัจจัยทำนาย คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1980
คุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคเบาหวาน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 2365
การแก้ไขปัญหาภาวะอ้วนโดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและครอบครัว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวัดบ้านเพชร จังหวัดอ่างทอง : กรณีศึกษา 1337
ผ่ำตัดมั่นใจ ปลอดภัย เมื่อใช้ Surgical safety Checklist 1195
ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานในคลินิกพิเศษอายุรกรรม โรงพยาบาลอ่างทอง 1810
ประสิธทิผลของการผ่าตัดต้อหินชนิด Trabeculectomy ด้วยวิธีการดึงไหม 1238
การประเมินแนวทางปฏิบัติการรักษาภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดชนิดรุนแรง ในโรงพยาบาลอ่างทอง 1270
แนวปฏิบัติเรื่องภาวะ sepsis กรณีศึกษาโรงพยาบาลแสวงหา 1682
ความชุกของกลุ่มอาการเมตาบอลิกในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเถิน จังหวัดลำปาง 1278
ผลลัพธ์ของการจัดตั้งคลินิกโรคหืดแบบง่าย 1467
ภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มารับบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 1213
ไข้เฉียบพลันไม่ทราบสาเหตุในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1420
รายงานผู้ป่วยเด็กปฐมวัยได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคซนสมาธิสั้น 1313
รายงานผู้ป่วยกรณีข้อ Facet เคลื่อนหนึ่งข้างทั้งในระดับ Lumbar ที่ 1 ต่อ 2 และในระดับ Lumbar ที่ 5 ต่อ Sacrum ในรายเดียวกัน 1298
ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับผู้ป่วยและญาติโครงการสร้างเสริมสุขภาพโรงพยาบาลเสนา 1347
ความต้องการ การใข้สารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 1490