02102565

ปรับปรุงล่าสุด12:00:00 AM

กรอง
ชื่อ ฮิต
แผนภูมิบังคับบัญชาสำนักงานสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 4365
สำนักงานสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 14435
รายงานผลการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาล 617
รายงานความพึงพอใจสำนักงานสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2561 1441
รายการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เดือน ตุลาคม 2561 1716
รายการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เดือน พฤศจิกายน 2561 1717
นโยบายและแนวทางปฎิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2564 486
ThaiCERT แจ้งเตือนภัย Ransomware และข้อแนะนำต่าง ๆ 1003
วิธีการตรวจสอบ scanvirus V.7 1563
วิธีย้ายข้อมูลจากเครื่องเก่าไปเครื่องใหม่ Windows 10 2169
วิธีการดูเเลรักษาคอมพิวเตอร์ 10 วิธี 1986
ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข 2537
รายงานการประชุม ICTM วันที 9 พฤศจิกายน 2559 3850
รายงานการประชุม ICTM วันที 14 สิงหาคม 2559 3892
รายงานการประชุม Admin Team วันที่ 28 กันยายน 2559 4053
25.วิธีการแจ้งซ่อม (แบบไม่มีเลขครุภัณฑ์) โปรแกรมซ่อมบำรุง หรือโปรแกรมแจ้งซ่อม 58
23.วิธีการบันทึกการเบิกวัสดุนอกคลัง 53
24.วิธีการแจ้งซ่อม โปรแกรมซ่อมบำรุง หรือโปรแกรมแจ้งซ่อม 54
22.บัญชีสารเคมี ที่ใช้ในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ปี 2564 887
21.ใบคำแนะนำส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ : Colonoscope 394
20.คำแนะนำการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น 837
19.คู่มือการใช้งานระบบห้องแพทย์ 2020 ฉบับเร่งรัด 537
18.บัญชีสารเคมีที่ใช้ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ปี 2562 600
17. คู่มือการใช้งาน Zoom บน PC และ บน มือถือ 633
16. ระบบการจัดการข้อมูลภาระงานตามผลปฏิบัติงาน (P4P) 894
02. การใช้ระบบรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา (Administration Medication Error) 1151
01. การกำหนดแพทย์เจ้าของไข้ / แพทย์ที่ปรึกษา 1011
03. การใช้งานระบบงานวิสัญญี HOMC Anesthetic System ครั้งแรก 923
05. การส่งพิมพ์ Out lab ใน EMRS 1100
04. การใช้งานระบบ HOMC IPD ครั้งแรก 996
06. การสืบค้นเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรมผู้ป่วยใน 901
07. การพิมพ์รายงานประวัติยาต่อเนื่อง (Med Reconciliation) 905
08. การใช้งานระบบการจัดการข้อมูลภาระงาน(ตามผลปฎิบัติงาน P4P) 923
09. วิธีการบันทึกส่งคืนเวชระเบียนจากหอผู้ป่วย 906
10. การใช้งานระบบรายงานข้อมูลสถานการณ์ทางการพยาบาล (Supervisor) 1447
11. การบันทึกชื่อแพทย์ใช้ทุนที่สรุปเวชระเบียนจำน่ายในโปรแกรมผู้ป่วยใน 1516
12. คู่มือการใช้งานโปรแกรมห้องแพทย์ (Docstn) 1489
14. คู่มืออบรมการใช้งาน Excel เบื้องต้น 1857
15. วิธีการตั้งค่า VPN ของ Windows 7 2289
13. ขั้นตอนการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรมแจ้งซ่อม 3834