พฤ22102563

ปรับปรุงล่าสุด03:54:00 PM

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ราคากลาง จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (Digital Radiography Mobile X - Ray) ตลอด ๒๔ ชม. จำนวน ๒๐,๐๐๐ ภาพ 19 มิถุนายน 2563 110
คุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (Digital Radiography Mobile X - Ray) ตลอด ๒๔ ชม. จำนวน ๒๐,๐๐๐ ภาพ 19 มิถุนายน 2563 110
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Denosumab ๖๐ mg/mL for injection จำนวน ๘๐๐ หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มิถุนายน 2563 126
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Iopamidol ๖๑.๒๔ กรัม/๑๐๐ ml for injection จำนวน ๕,๖๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มิถุนายน 2563 150
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2563 18 มิถุนายน 2563 143
ราคากลาง ซื้อชุดน้ำยาตรวจปัจจัยการแข็งตัวของเลือด (PT, PTT) จำนวน ๒ รายการ 17 มิถุนายน 2563 195
คุณลักษณะเฉพาะ น้ำยาตรวจปัจจัยการแข็งตัวของเลือด (PT, PTT) จำนวน ๒ รายการ 17 มิถุนายน 2563 160
ราคากลาง ซื้ออาหารเพาะเลี้ยงเชื้อ น้ำยา และวัสดุทดสอบทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา จำนวน ๕๗ รายการ 17 มิถุนายน 2563 148
คุณลักษณะเฉพาะ อาหารเพาะเลี้ยงเชื้อ น้ำยา และวัสดุทดสอบทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา จำนวน ๕๗ รายการ 17 มิถุนายน 2563 173
คุณลักษณะเฉพาะ ยา Valsartan ๑๖๐ mg tablet จำนวน ๑๐,๐๐๐x๒๘ เม็ด 17 มิถุนายน 2563 147
คุณลักษณะเฉพาะ ยา Three-in-one parenteral nutrition injection จำนวน ๑,๒๐๐ ถุง 17 มิถุนายน 2563 132
ราคากลาง ยา Valsartan ๑๖๐ mg tablet จำนวน ๑๐,๐๐๐x๒๘ เม็ด 17 มิถุนายน 2563 113
ราคากลาง ยา Three-in-one parenteral nutrition injection จำนวน ๑,๒๐๐ ถุง 17 มิถุนายน 2563 94
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารประเภทเนื้อสัตว์ ไข่ และ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มิถุนายน 2563 150
ราคากลาง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ (ไม่รวมจอ) จำนวน ๓๘ เครื่อง 16 มิถุนายน 2563 139