พฤ01122565

ปรับปรุงล่าสุด08:15:00 AM

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ราคากลาง ซื้อชุดน้ำยาตรวจปัจจัยการแข็งตัวของเลือด (PT, PTT) จำนวน ๒ รายการ 30 สิงหาคม 2565 80
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารประเภทเนื้อสัตว์ ไข่ และผลิตภัณฑ์ ๑๗ รายการ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 สิงหาคม 2565 79
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารผู้ป่วยใน ๖ ประเภท จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 สิงหาคม 2565 85
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร สำหรับทารกแรกเกิด จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) 30 สิงหาคม 2565 81
ราคากลาง จ้างซ่อมแซมบ้านพัก นายกมล คุณาประเสริฐ,หอพักการะเกด และหอพักพุทธรักษา ห้อง ๓๐๗ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ โครงการ 30 สิงหาคม 2565 76
ราคากลาง เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๔ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๘ เตียง จำนวน ๑ เครื่อง 29 สิงหาคม 2565 110
คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๔ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๘ เตียง จำนวน ๑ เครื่อง 29 สิงหาคม 2565 102
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ซื้อชุดน้ำยาตรวจปัจจัยการแข็งตัวของเลือด (PT, PTT) จำนวน ๒ รายการ) 29 สิงหาคม 2565 90
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็ก จำนวน ๒ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 สิงหาคม 2565 98
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารบริการภายในโรงพยาบาล จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 สิงหาคม 2565 104
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๗๐ แกรม จำนวน ๑๒,๐๐๐ รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 26 สิงหาคม 2565 99
ราคากลาง ตู้อบเด็ก จำนวน ๒ ตู้ 26 สิงหาคม 2565 115
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ ตู้อบเด็ก จำนวน ๒ ตู้ 26 สิงหาคม 2565 148
ราคากลาง เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร สำหรับทารกแรกเกิด จำนวน ๒ เครื่อง 26 สิงหาคม 2565 119
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร สำหรับทารกแรกเกิด จำนวน ๒ เครื่อง 26 สิงหาคม 2565 87