02102565

ปรับปรุงล่าสุด12:00:00 AM

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๔ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๘ เตียง จำนวน ๑ เครื่อง 29 สิงหาคม 2565 56
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ซื้อชุดน้ำยาตรวจปัจจัยการแข็งตัวของเลือด (PT, PTT) จำนวน ๒ รายการ) 29 สิงหาคม 2565 42
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็ก จำนวน ๒ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 สิงหาคม 2565 52
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารบริการภายในโรงพยาบาล จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 สิงหาคม 2565 58
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๗๐ แกรม จำนวน ๑๒,๐๐๐ รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 26 สิงหาคม 2565 49
ราคากลาง ตู้อบเด็ก จำนวน ๒ ตู้ 26 สิงหาคม 2565 70
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ ตู้อบเด็ก จำนวน ๒ ตู้ 26 สิงหาคม 2565 85
ราคากลาง เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร สำหรับทารกแรกเกิด จำนวน ๒ เครื่อง 26 สิงหาคม 2565 67
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร สำหรับทารกแรกเกิด จำนวน ๒ เครื่อง 26 สิงหาคม 2565 42
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 สิงหาคม 2565 74
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Piperacilin ๔ g and Tazobactam ๕๐๐ mg and injection จำนวน ๔๐,๐๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 สิงหาคม 2565 61
คุณลักษณะเฉพาะ ยา จำนวน ๒ รายการ 23 สิงหาคม 2565 68
ราคากลาง ยา จำนวน ๒ รายการ 23 สิงหาคม 2565 59
คุณลักษณะเฉพาะ ยา Piperacilin ๔ g and Tazobactam ๕๐๐ mg and injection 23 สิงหาคม 2565 53
ราคากลาง ยา Piperacilin ๔ g and Tazobactam ๕๐๐ mg and injection จำนวน ๔๐,๐๐๐ ขวด 23 สิงหาคม 2565 57