28102563

ปรับปรุงล่าสุด12:00:00 AM

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตงาน (Terms of Reference) จ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสาร จำนวน ๑ งาน 03 กันยายน 2563 64
ราคากลาง จ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสาร จำนวน ๑ งาน 03 กันยายน 2563 72
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD๔ ในเลือด โดยใช้เครื่องตรวจแบบอัตโนมัติ จำนวน ๔,๘๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 กันยายน 2563 62
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาทดสอบ สำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ งานภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน ๑๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) 02 กันยายน 2563 74
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจ Blood Gas, Electrolytes, Glucose, Metabolites และ Co-oximetry ในเลือด (Whole blood Artery, venous, mixed venous and capillary) จำนวน ๖,๐๐๐ REPORT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 กันยายน 2563 63
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก จำนวน ๓๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 กันยายน 2563 66
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Piperacilin ๔ g and Tazobactam ๕๐๐ mg for injection จำนวน ๒๒,๔๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 กันยายน 2563 80
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารสำหรับผู้ป่วยใน จำนวน ๖ ประเภท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 กันยายน 2563 81
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารประเภทเนื้อสัตว์ ไข่ และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 กันยายน 2563 67
คุณลักษณะเฉพาะ ชุดน้ำยาสกัดสารพันธุกรรม (DNA/RNA) และน้ำยาทดสอบการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (DNA/RNA) ในการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-๒ (COVID-๑๙) จำนวน ๑๒,๐๐๐ Test 01 กันยายน 2563 94
ราคากลาง ชุดน้ำยาสกัดสารพันธุกรรม (DNA/RNA) และน้ำยาทดสอบการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (DNA/RNA) ในการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-๒ (COVID-๑๙) จำนวน ๑๒,๐๐๐ Test 01 กันยายน 2563 91
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในปัสสาวะและตรวจนับจำแนกชนิดตะกอนปัสสาวะที่ใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะอัตโนมัติ จำนวน ๔๕,๐๐๐ Reportable 01 กันยายน 2563 58
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ไม่น้อยกว่า ๓๒ ภาพต่อรอบ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 กันยายน 2563 80
คุณลักษณะเฉพาะ ยา Enoxaparin ๐.๖ mg / ๐.๖ mL for injection จำนวน ๘,๐๐๐ หลอด 31 สิงหาคม 2563 76
ราคากลาง ยา Enoxaparin ๐.๖ mg / ๐.๖ mL for injection จำนวน ๘,๐๐๐ หลอด 31 สิงหาคม 2563 80