พฤ05102566

ปรับปรุงล่าสุด10:16:00 AM

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับผู้ป่วยใน จำนวน ๖ ประเภท ครั้งที่ ๒ ของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 สิงหาคม 2559 1645
ประกาศประกวดราคาซื้อยา Imipenem 500 mg + Cillastatin 500 mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 สิงหาคม 2559 1722
ขอบเขตของงาน (Terms of Referrence : TOR) ซื้ออาหารสำหรับผู้ป่วยใน จำนวน ๖ ประเภท ครั้งที่ ๒ 25 สิงหาคม 2559 2007
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในงานจัดซื้ออาหารสำหรับผู้ป่วยใน จำนวน ๖ ประเภท ครั้งที่ ๒ 25 สิงหาคม 2559 1674
ประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับผู้ป่วยใน จำนวน ๖ ประเภท ครั้งที่ ๒ ของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 สิงหาคม 2559 4155
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา Imipenem 500 mg + Cilastatin 500 mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 สิงหาคม 2559 2049
ประกาศประกวดราคาเวชภัณฑ์มิใช่ยา จนวน ๘ รายการ ของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 สิงหาคม 2559 2738
ประกวดราคาซื้อยา Normal saline 100 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 สิงหาคม 2559 1707
ประกวดราคาซื้อยา Sodium valproate 500 gm Chrono ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 สิงหาคม 2559 2210
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๘ รายการ ของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 สิงหาคม 2559 1791
ประกวดราคาซื้อยา Strontium anelate Granules 2 gm ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 สิงหาคม 2559 1898
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในงานจัดซื้อยา Normal saline 100 ml โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 10 สิงหาคม 2559 2046
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในงานจัดซื้อยา Sodium Valproate 500 gm Chrono โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 10 สิงหาคม 2559 2046
ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ประเภทเนื้อสัตว์ จำนวน ๑๑ รายการ ของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 สิงหาคม 2559 2445
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ 04 สิงหาคม 2559 1741