พฤ01122565

ปรับปรุงล่าสุด08:15:00 AM

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างเหมาดุแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (แบบไม่รวมอะไหล่) ของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และสถานพยาบาลในเครือข่ายจำนวน ๖๘๒ เครื่อง 24 กุมภาพันธ์ 2559 1737
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 24 กุมภาพันธ์ 2559 1472
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในงานจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย 19 กุมภาพันธ์ 2559 1756
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในงานจัดซื้อเครื่องจัดเก็บเอกสารระบบอิเล็กทรอนิกส์ชนิดตั้งโต็ะ 11 กุมภาพันธ์ 2559 1692
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในงานจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๓ Switch) ขนาด 25 ช่อง จำนวน 2 เครื่อง 08 กุมภาพันธ์ 2559 1409
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่าย Storage Area Network (SAN) จำนวน 1 งาน 08 กุมภาพันธ์ 2559 1393
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในงานจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายจำนวน ๕ รายการ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 08 กุมภาพันธ์ 2559 1476
บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคารประเภทงานปรับปรุงบ้านพัก 08 กุมภาพันธ์ 2559 1569
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อน้ำยาตรวจวัดทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยา 08 กุมภาพันธ์ 2559 1499
บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคารประเภทงานปรับปรุงระบบน้ำเสีย 08 กุมภาพันธ์ 2559 1791
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในงานจัดจ้างเหมาให้บริการพยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน ๑๙ รายการ 08 กุมภาพันธ์ 2559 1545
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในงานจัดจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการแลัชิ้นเนื่อ จำนวน ๒๑ รายการ 08 กุมภาพันธ์ 2559 1601
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างเปลื่ยนแผ่นกรองอากาศและหัวจ่ายแอร์ 19 มกราคม 2559 1402
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อขวดอาหารสำหรับเพาะเลื้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือด 19 มกราคม 2559 1655
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อน้ำยาตรวจปัจจัยการแข็งตัวของเลือด 19 มกราคม 2559 1305