08082565

ปรับปรุงล่าสุด12:00:00 AM

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในงานจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายจำนวน ๕ รายการ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 08 กุมภาพันธ์ 2559 1403
บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคารประเภทงานปรับปรุงบ้านพัก 08 กุมภาพันธ์ 2559 1488
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อน้ำยาตรวจวัดทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยา 08 กุมภาพันธ์ 2559 1411
บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคารประเภทงานปรับปรุงระบบน้ำเสีย 08 กุมภาพันธ์ 2559 1697
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในงานจัดจ้างเหมาให้บริการพยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน ๑๙ รายการ 08 กุมภาพันธ์ 2559 1464
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในงานจัดจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการแลัชิ้นเนื่อ จำนวน ๒๑ รายการ 08 กุมภาพันธ์ 2559 1542
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างเปลื่ยนแผ่นกรองอากาศและหัวจ่ายแอร์ 19 มกราคม 2559 1321
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อขวดอาหารสำหรับเพาะเลื้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือด 19 มกราคม 2559 1572
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อน้ำยาตรวจปัจจัยการแข็งตัวของเลือด 19 มกราคม 2559 1238
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจัดเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบ Multislice 11 มกราคม 2559 1808
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีและเกลือแร่ในสิ่งตรวจ แบบอัตโนมัติ 25 ธันวาคม 2558 1881
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างปรับปรุงเปลื่ยนประตูห้องแยก ๖-๑๔ หอผู้ป่วย ๑ 25 ธันวาคม 2558 1624
สอบราคาจ้างติดตั้งจุดควบคุมตรวจสอบการจัดการการใช้พลังงาน เพื่อควบคุมค่า PEAK ของเครื่องปรับอากาศ 17 ธันวาคม 2558 1764
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ คือ 17 ธันวาคม 2558 1534
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อเครื่องเฝ้าและติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพ 15 ธันวาคม 2558 1681