26092563

ปรับปรุงล่าสุด02:38:00 PM

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อโคมไฟส่องแบบคาดศีรษะ 10 พฤษภาคม 2559 1081
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อเครื่องส่องไฟสำหรับภาวะตัวเหลือง 10 พฤษภาคม 2559 1088
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อเครื่องตรวจการได้ยิน 10 พฤษภาคม 2559 1014
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ 10 พฤษภาคม 2559 1157
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อหัวตรวจหัวใจผู้ใหญ่ รุ่น S๕-๑ สำหรับเครื่อง Echocardiography รุ่น iE๓๓ 03 พฤษภาคม 2559 997
ประกวดราคาจัดจ้างติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเสมือนและเครื่องแม่ข่ายเสมือน 21 เมษายน 2559 1029
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อเครื่องตรวจการแข็งตัวของเลือด 19 เมษายน 2559 1050
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดจ้างติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเสมือนและเครื่องแม่ข่ายเสมือน 08 เมษายน 2559 1148
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ จัดซื้อเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำด้วยกระบอกฉีดยา 30 มีนาคม 2559 1090
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ สารละลายไฮโดรเจนเพอร์ออกไซต์ จำนวน ๗๐๐ ชุด 30 มีนาคม 2559 901
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ จัดซื้อชุด Explor-Lap เด็กเล็กจำนวน1ชุด 30 มีนาคม 2559 1072
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ 28 มีนาคม 2559 940
ประมาณราคา ประเภทงาน งานติดตั้งลิฟต์ขนของเวชภัณฑ์ 28 มีนาคม 2559 1080
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ จัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัด และส่องตรวจหูจำนวน 1 ชุด 09 มีนาคม 2559 1044
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ จัดซื้อที่นอนโฟมป้องกันแผลกดทับจำนวน 8 ชุด 09 มีนาคม 2559 1096