พฤ01122565

ปรับปรุงล่าสุด08:15:00 AM

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 สิงหาคม 2565 119
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Piperacilin ๔ g and Tazobactam ๕๐๐ mg and injection จำนวน ๔๐,๐๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 สิงหาคม 2565 112
คุณลักษณะเฉพาะ ยา จำนวน ๒ รายการ 23 สิงหาคม 2565 130
ราคากลาง ยา จำนวน ๒ รายการ 23 สิงหาคม 2565 105
คุณลักษณะเฉพาะ ยา Piperacilin ๔ g and Tazobactam ๕๐๐ mg and injection 23 สิงหาคม 2565 102
ราคากลาง ยา Piperacilin ๔ g and Tazobactam ๕๐๐ mg and injection จำนวน ๔๐,๐๐๐ ขวด 23 สิงหาคม 2565 104
คุณลักษณะเฉพาะ กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๗๐ แกรม จำนวน ๑๒,๐๐๐ รีม 23 สิงหาคม 2565 95
ราคากลาง กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๗๐ แกรม จำนวน ๑๒,๐๐๐ รีม 23 สิงหาคม 2565 85
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารผู้ป่วยใน ๖ ประเภท จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 สิงหาคม 2565 105
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารประเภทเนื้อสัตว์ ไข่ และผลิตภัณฑ์ ๑๗ รายการ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 สิงหาคม 2565 94
คุณลักษณะเฉพาะ อาหารประเภทเนื้อสัตว์ ไข่ และผลิตภัณฑ์ ๑๗ รายการ 19 สิงหาคม 2565 124
คุณลักษณะเฉพาะ อาหารสำหรับผู้ป่วยใน จำนวน ๖ ประเภท 19 สิงหาคม 2565 125
ราคากลาง อาหารประเภทเนื้อสัตว์ ไข่ และผลิตภัณฑ์ ๑๗ รายการ จำนวน ๑ งาน 19 สิงหาคม 2565 122
ราคากลาง อาหารสำหรับผู้ป่วยใน ๖ ประเภท จำนวน ๑ งาน 19 สิงหาคม 2565 1565
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ขาเทียม จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 สิงหาคม 2565 115