26092563

ปรับปรุงล่าสุด02:38:00 PM

ข่าวหนังสือเวียน

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาลขั้นพื้นฐานรุ่นที่ 8 และขั้นสูง รุ่นที่ 2 05 กุมภาพันธ์ 2561 776
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์รับผิดชอบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 02 กุมภาพันธ์ 2561 842
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง วัคซีนสำหรับผู้สูงวัย 02 กุมภาพันธ์ 2561 842
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 2561 02 กุมภาพันธ์ 2561 920
แบบสอบถามออนไลน์กีฬาสี 2561 01 กุมภาพันธ์ 2561 859
แจ้งหยุดระบบปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ HOMC ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 14 ธันวาคม 2560 879
โครงการจัดหาทุนเพื่อซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ อาคารพุทไธศวรรย์ 15 พฤศจิกายน 2560 1489
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี TMI 2017 หัวข้อเรื่อง "เวชสารสนเทศสู่สุขภาพ 4.0" 18 ตุลาคม 2560 1111
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 07 กันยายน 2560 984
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรการออกแบบ และจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร ด้วย Piktochart และ PREZI 11 สิงหาคม 2560 1029
ขอให้ส่งแผนปฎิบัติการของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ปี 2560 25 กรกฎาคม 2560 1159
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 20 กรกฎาคม 2560 968
การจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจภายในพื้นที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 21 มิถุนายน 2560 1049
ขอความร่วมให้มือเจ้าหน้าที่ตอบแบบสอบถามออนไลน์ (AYH Center) 15 มิถุนายน 2560 1003
เชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยประชุมวิชาการ "R2R เพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขต 4" ครั้งที่ 6 08 มิถุนายน 2560 1008