30092563

ปรับปรุงล่าสุด04:10:00 PM

ข่าวหนังสือเวียน

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
เชิญร่วมงาน CEO FORUM สานพลังวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ ในวันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ 24 กันยายน 2561 767
ประกาศรายชื่อผู้เดินทางศึกษาดูงาน วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 19 กันยายน 2561 760
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา สำหรับบุตรเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 19 กันยายน 2561 705
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี ๒๕๖๑ 05 กรกฎาคม 2561 811
แจ้งเวียนเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๑ 06 มิถุนายน 2561 832
ขอเชิญอบรมเชิงปฎิบัติการการสร้าง Data Visualization ด้วย Tableau และ Leaflet 16 พฤษภาคม 2561 1089
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโครงการ "Design and Prototype Thinking" สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ 11 พฤษภาคม 2561 863
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน ๑๐๐ ปี การสาธารณสุข 09 พฤษภาคม 2561 891
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม"การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ และการพัฒนาโปรแกรมบัญชีลูกหนี้รักษาพยาบาลสำหรับโรงพยาบาล" (ปรับปรุง ครั้งที่ ๑) 03 พฤษภาคม 2561 858
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา เริ่มตั้นในวันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ นี้ 30 เมษายน 2561 892
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา TRIS Academy Forum: Growth Hacking in the Age of Disruption (สร้างความเติบโตบนกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง) 30 เมษายน 2561 899
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการครบ ๕๐ ปี แพทยสภา (มีการบรรยาย/อภิปรายวิชาการ) 24 เมษายน 2561 737
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๑ ในหัวข้อ "ICT Innovations for eHealth" 18 เมษายน 2561 827
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "มหกรรมวิจัยคลินิกในงานประจำ" ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ 10 เมษายน 2561 790
ประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 04 เมษายน 2561 819