24022567

ปรับปรุงล่าสุด11:12:00 AM

ข่าวหนังสือเวียน

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมก้าวท้าใจ Season ๑ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย 12 กุมภาพันธ์ 2563 1389
ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เรื่องรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม 03 กุมภาพันธ์ 2563 1315
ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือกพร้อมทั้งทำบันทึกเข้าใจร่วมกัน (MOU) เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่ม 16 มกราคม 2563 1467
ประกาศโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่ม 07 มกราคม 2563 1517
ประกาศโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ปิดพื้นที่บริการจำหน่ายอาหาร 26 ธันวาคม 2562 1364
ประกาศรายชื่อร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 23 ธันวาคม 2562 1542
ประกาศ รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม 13 พฤศจิกายน 2562 1948
แจ้งการใช้แผนปฎิบัติการ (แผนพัฒนา) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 07 พฤศจิกายน 2562 1521
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม 16 ตุลาคม 2562 1424
สมาคมอนามัยแห่งประเทศไทยขอเชิญชวนสั่งจองปฎิทินสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๓ 16 ตุลาคม 2562 2184
การให้บริการข้อมูลจปฐ.ออนไลน์ และข้อมูล กชช.๒ค ด้วยระบบออนไลน์ 30 กันยายน 2562 1739
เผยแพร่มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน 22 กรกฎาคม 2562 1614
แผนปฏิบัติการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรมในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 22 กรกฎาคม 2562 1552
ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนและส่งเสริมโครงการประกวดการใช้แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีที่3 10 กรกฎาคม 2562 1627
ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชั่น KLUES บน Smart Phone ให้แก่ประชาชนทั่วไป 10 กรกฎาคม 2562 1691