24022567

ปรับปรุงล่าสุด11:12:00 AM

ข่าวหนังสือเวียน

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศเรื่องหยุดการใช้งานอินเตอร์เน็ตชั่วคราวในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 20 ตุลาคม 2559 2111
ขอให้ดำเนินการกรอกข้อมูลด้านการควบคุมภายในตามแบบ ปย.๑ และ ปย.๒ 19 ตุลาคม 2559 2106
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาและเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง "นวัตกรรมสื่อทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5" 13 ตุลาคม 2559 2157
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2559 05 ตุลาคม 2559 2135
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The lnternational Conference of "Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals" (UNSDGs) 03 ตุลาคม 2559 2215
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการ (Abstract)ในงานสัมมนาระดับชาติ เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๕ 30 กันยายน 2559 2178
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเสนอผลงานวจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ 29 กันยายน 2559 2060
ขอเชิญเสนอผลงานและเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติฯ 19 กันยายน 2559 2136
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การส่งเรื่องเล่าจากใจเข้าประกวดในงาน Siriraj Palliative Care Day 14 กันยายน 2559 2310
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา 12 กันยายน 2559 2073
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา (2) 12 กันยายน 2559 1995
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีกาศึกษา 2559 25 สิงหาคม 2559 2012
โครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจรภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๙ 09 สิงหาคม 2559 2077
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๙ 08 สิงหาคม 2559 2170
ขอเชิญเข้าร่วมกระประชุมวิชาการนานาชาติ RIAC2016 08 สิงหาคม 2559 2138