30092563

ปรับปรุงล่าสุด04:10:00 PM

ข่าวหนังสือเวียน

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ขยายเวลาการรับสมัครการประกวดนวัตกรรมซอฟท์แวร์ด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 26 พฤษภาคม 2559 1158
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "Internation Conference in Ethics and Evidences (ICEE)" 27 เมษายน 2559 1132
พิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมความรู้... 27 เมษายน 2559 998
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา 26 เมษายน 2559 1080
สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดฝึกอบรมสำหรับบุคคลากรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 11 เมษายน 2559 1156
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ 31 มีนาคม 2559 1048
แจ้งเวียนเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๕๙ 30 มีนาคม 2559 1207
การรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์(แขนงจิตวิทยาสุขภาพ) 28 มีนาคม 2559 1151
ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี ๒๕๕๙ 28 มีนาคม 2559 1105
ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังและติดตามการแจ้งเหตุผ่านแอพพลิเคชั่น EMS ๑๖๖๙ จากประชาชน 28 มีนาคม 2559 1066
ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ 08 มีนาคม 2559 1065
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการประกาศนียบัตรบุณฑิตทางกฏหมายมหาชน 08 มีนาคม 2559 1085
ขอประชาสัมพัธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าประชุมและส่งผลงานวิชาการในการประชุม The 6 Asia-Pacific Conference on Public Health และ 1 ASEAN Health Promotion Conference 04 มีนาคม 2559 1155
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2559 04 มีนาคม 2559 1184
ประชาสัมพันธ์โครงการ "กบข. ฝึกอบรมอาชีพ กรุงเทพมหานคร" 04 มีนาคม 2559 1150