24022567

ปรับปรุงล่าสุด11:12:00 AM

ข่าวหนังสือเวียน

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจภายในพื้นที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 21 มิถุนายน 2560 2342
ขอความร่วมให้มือเจ้าหน้าที่ตอบแบบสอบถามออนไลน์ (AYH Center) 15 มิถุนายน 2560 2352
เชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยประชุมวิชาการ "R2R เพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขต 4" ครั้งที่ 6 08 มิถุนายน 2560 2247
ข้อสั่งการป้องกันมัลแวร์และไวรัสคอมพิวเตอร์(การปฎิบัติตามแนวทางการป้องกัน Ramsomware ชื่อ Wannacry) 08 มิถุนายน 2560 2133
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 31 พฤษภาคม 2560 10300
ขอแจ้งแนวทางการขออนุญาตเข้าห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Room) 31 พฤษภาคม 2560 2016
โครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 18 พฤษภาคม 2560 3032
แจ้งระเบียบโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักของโรงพยาบาลฯ พ.ศ.2555 ครั้งที่ 2 09 พฤษภาคม 2560 3786
กรอบแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 27 เมษายน 2560 3745
แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2559 20 เมษายน 2560 4778
ขอเชิญอบรมหลักสูตรพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานสากล (JCI) 09 กุมภาพันธ์ 2560 6386
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการพัฒนาศักยภาพในการปฎิบัติราชการของลูกจ้างส่วนราชการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 09 กุมภาพันธ์ 2560 2660
ขอเชิญส่งข้าราชการ / พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 02 กุมภาพันธ์ 2560 2558
เชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 20 ธันวาคม 2559 2177
ขอความกรุณาจัดหาทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล 20 ธันวาคม 2559 2053