26092563

ปรับปรุงล่าสุด02:38:00 PM

ข่าวหนังสือเวียน

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ข้อสั่งการป้องกันมัลแวร์และไวรัสคอมพิวเตอร์(การปฎิบัติตามแนวทางการป้องกัน Ramsomware ชื่อ Wannacry) 08 มิถุนายน 2560 1010
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 31 พฤษภาคม 2560 6091
ขอแจ้งแนวทางการขออนุญาตเข้าห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Room) 31 พฤษภาคม 2560 941
โครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 18 พฤษภาคม 2560 1352
แจ้งระเบียบโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักของโรงพยาบาลฯ พ.ศ.2555 ครั้งที่ 2 09 พฤษภาคม 2560 1856
กรอบแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 27 เมษายน 2560 2026
แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2559 20 เมษายน 2560 2039
ขอเชิญอบรมหลักสูตรพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานสากล (JCI) 09 กุมภาพันธ์ 2560 3248
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการพัฒนาศักยภาพในการปฎิบัติราชการของลูกจ้างส่วนราชการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 09 กุมภาพันธ์ 2560 1088
ขอเชิญส่งข้าราชการ / พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 02 กุมภาพันธ์ 2560 1324
เชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 20 ธันวาคม 2559 1097
ขอความกรุณาจัดหาทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล 20 ธันวาคม 2559 939
ประกาศเรื่องหยุดการใช้งานอินเตอร์เน็ตชั่วคราวในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 20 ตุลาคม 2559 1017
ขอให้ดำเนินการกรอกข้อมูลด้านการควบคุมภายในตามแบบ ปย.๑ และ ปย.๒ 19 ตุลาคม 2559 1011
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาและเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง "นวัตกรรมสื่อทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5" 13 ตุลาคม 2559 1097