พฤ19092562

ปรับปรุงล่าสุด12:00:00 AM

ห้องตรวจตา ห้องตรวจหู คอ จมูก

ห้องตรวจ ตา หู คอ จมูก
เบอร์โทร 2202 2219
จันทร์ พ.อภิชัย พ.ศมน พ.บุษรา
อังคาร พ.กอบลาภ พ.ณัฐพล พ.บุษรา
พุธ พ.ประภัสร์ พ.ณัฐพล พ.เมธาวี
พฤหัสบดี พ.ชัยพงษ์ พ.ศมน พ.เมธาวี
ศุกร์ พ.สิริมา พ.ENT  

***หมายเหตุ***  ตรวจเวลา  8.30 น. – 12.00 น.