พฤ19092562

ปรับปรุงล่าสุด12:00:00 AM

ห้องตรวจอายุรกรรม (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1)

ห้องตรวจ 1 2(2179) 3 4
เบอร์โทร 2141 2142 2143 2144
จันทร์ - พ.กาญจน์ พ.เกวลิน พ.ภัฑรา
อังคาร - พ.นัทธี พ.ภัทราวดี พ.สาโรช
พุธ พ.เหมริน (เดือนละครั้ง) พ.เสาวลักษณ์ พ.บรรพต พ.ภัฑรา
พฤหัสบดี - พ.วุฒิศักดิ์ พ.สาโรช พ.ปองรัตน์
ศุกร์ - พ.ชาตรี พ.บุญธร แพทย์ MED

***หมายเหตุ***
คลินิกประสาทวิทยา พ.เหมริน(เฉพาะวันพุธเช้า 8.30น.–12.00 น.)