พฤ19092562

ปรับปรุงล่าสุด12:00:00 AM

ห้องตรวจกุมารเวชกรรม เวชศาสตร์ฟื้นฟู (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2)

ห้องตรวจ 24-23 25 26
เบอร์โทร - 2257 -
วันจันทร์ พ.เนาวรัตน์ พ.ปราณี พ.กุมารเวชกรรมทั่วไป
วันอังคาร์ พ.เนาวรัตน์(ขาเทียม) พ.กิติยา / พ.ศศิธร
วันพุธ พ.เนาวรัตน์ พ.กิติยา
วันพฤหัสบดี พ.เนาวรัตน์ พ.ดวงพร
วันศุกร์ พ.เนาวรัตน์ พ.มนัสยา