พฤ19092562

ปรับปรุงล่าสุด12:00:00 AM

คลินิกพิเศษอายุรกรรม(บ่าย) เวลา 13.00 น. – 15.00 น.

วัน คลินิก แพทย์
จันทร์ คลินิกความดันโลหิตโลสูง-คลินิกหัวใจ(ชั้น1) พ.ภัทราวดี/พ. Inter
คลินิก GI (ชั้น 1 ห้องตรวจ 1) นัด พ.วุฒิศักดิ์
คลินิกอายุรกรรมโรคเลือด นัด พ.ปองรัตน์
คลินิก Warfarin (ชั้น 2 ห้องตรวจ 21) พ.บุญธร / พ.บรรพต
อังคาร คลินิกไทรอยด์ (ชั้น 1) พ.กาญจน์ / พ.สาโรช
คลินิกโรคหืด (ชั้น 2 ห้อง 24 ) นัด พ.บุญธร
พุธ คลินิกเท้าเบาหวาน (ชั้น 2 ห้อง 24) นัด พ.เนาวรัตน์
คลินิกผิวหนัง (ชั้น 1 ห้อง 3) พ.สาโรช/พ.ภัฑรา
CKD (ชั้น 1) พ.เกวลิน/พ.นัทธี (บ่าย)
คลินิกโรคข้อ พ.วิไลพร (เดือนละ 1 ครั้ง)
พฤหัสบดี คลินิกไตและต่อมไรท่อ(ชั้น 1) พ.เสาวลักษณ์ / พ.เกวลิน / พ.นัทธี
ศุกร์ CKD (ชั้น 1) พ.เสาวลักษณ์
คลินิกวัณโรค (ตึกเทพประชาชั้นล่าง) พ.กาญจน์ / พ.บรรพต