พฤ22102563

ปรับปรุงล่าสุด03:54:00 PM

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 278
แผนแม่บทการปัองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 214
อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม 230
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ 215
ประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน จรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 240
สรุปสาระสำคัญแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 222
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข 251
พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 225
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 709
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ 659